آدمك دكل

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بچه ها در بعضی جاها برای این كه دشمن را مشغول كنند آدمك هایی را دست می كردند و روی دكل های دیدبانی می گذاشتند و نیروهای عراقی تمام گلوله های تانك و خمپارۀ خود را متوجه آن دكل كردند.
بچه ها در بعضی جاها برای این كه دشمن را مشغول كنند آدمك هایی را دست می كردند و روی دكل های دیدبانی می گذاشتند و نیروهای عراقی تمام گلوله های تانك و خمپارۀ خود را متوجه آن دكل كردند.