آخ آخر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در عملیات فاو با گروهی دوازده نفره در محاصرۀ دشمن قرار گرفتیم. سعی كردیم خود را در میان اجساد استتار كنیم .عراقی ها برای زدن تیر خلاص بالای سر ما آمدند، وقتی به یكی از بچه ها لگد زدند او بی اختیار گفت آخ و آن ها هم تیر خلاصی به سرش زدند. اما من […]
در عملیات فاو با گروهی دوازده نفره در محاصرۀ دشمن قرار گرفتیم. سعی كردیم خود را در میان اجساد استتار كنیم .عراقی ها برای زدن تیر خلاص بالای سر ما آمدند، وقتی به یكی از بچه ها لگد زدند او بی اختیار گفت آخ و آن ها هم تیر خلاصی به سرش زدند. اما من سعی كردم واكنشی نشان ندهم و بعد از رفتن آن ها گریختم و به نیروهای خودی ملحق شدم.