آتش گیر

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در گردان ادوات بودم . از دهانۀ اسلحۀ دوشكا هنگام شلیك كردن شعلۀ سوزانی بیرون می آید. تصمیم گرفتیم برای این اسلحه آتش گیر درست كنیم . خوش بختانه در مدت سه هفته، با امكانات كمی كه داشتیم توانستیم این وسیله را كه چیزی جز یك لوله با مقداری سوراخ در سرآن نبود، درست كنیم […]
در گردان ادوات بودم . از دهانۀ اسلحۀ دوشكا هنگام شلیك كردن شعلۀ سوزانی بیرون می آید. تصمیم گرفتیم برای این اسلحه آتش گیر درست كنیم . خوش بختانه در مدت سه هفته، با امكانات كمی كه داشتیم توانستیم این وسیله را كه چیزی جز یك لوله با مقداری سوراخ در سرآن نبود، درست كنیم و سر اسلحه ببندیم . با كم شدن مقداری سوراخ در سر آن نبود، درست كنیم و سر اسلحه ببندیم. با كم شدن مقدار آتش خروجی از دهانۀ دوشكا، دیگر دشمن نمی توانست مكان اسلحه را شناسایی كند.