آتش همزمان

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
بعد از عملیات كربلای ٤ در خرمشهر ، در مرز گمرك روی اسكله مستقر بودیم . تعداد ما در آن محور هشت نفر بود كه خط را پدافند می كردیم . مجبور بودیم، وانمود كنیم كه نیروی زیادی در خط مستقر است. شب ها هر كدام با فاصلۀ حدود سی متر از همدیگر قرار می […]
بعد از عملیات كربلای ٤ در خرمشهر ، در مرز گمرك روی اسكله مستقر بودیم . تعداد ما در آن محور هشت نفر بود كه خط را پدافند می كردیم . مجبور بودیم، وانمود كنیم كه نیروی زیادی در خط مستقر است. شب ها هر كدام با فاصلۀ حدود سی متر از همدیگر قرار می گرفتیم و با چهار خشاب ژ-سه همزمان به سوی عراقی ها آتش می ریختیم و در عرض خط حركت می كردیم. عراقی ها با مشاهدۀ آتش هم زمان ما به شدت به وحشت می افتادند و خیال می كردند ما می خواهیم دست به تحرك تازه ای بزنیم . این وحشت تا حدی بود كه جواب ما را با چهار لول و دوشكا می دادند.