آب پاكتی

تاریخ انتشار : دسامبر 24, 2020
در منطقۀ فاو آب آشامیدنی را در پاكت های مخصوص شیر به ما می دادند . هر یك پاكت جیرۀ روزانۀ چهار نفربود؛ بچه ها برای این كه بی آب نمانند سوراخ های كوچكی در این ظروف ایجاد می كردند و مصرف آب خود را به حداقل می رساندند.
در منطقۀ فاو آب آشامیدنی را در پاكت های مخصوص شیر به ما می دادند . هر یك پاكت جیرۀ روزانۀ چهار نفربود؛ بچه ها برای این كه بی آب نمانند سوراخ های كوچكی در این ظروف ایجاد می كردند و مصرف آب خود را به حداقل می رساندند.