فیلم به ترورهای سال 60 به دست گروه مجاهدین می‌پردازد.درگیری‌ها پس از برکناری ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان رئیس‌جمهور توسط مجلس شورای اسلامی شدت می‌گیرند.گروه‌های ضدحکومت مانند گروه سازمان مجاهدین خلق ایران دست به جنگ داخلی درایران پس از برکناری بنی صدر و ترورهای موفق مقامات ارشد حکومت می‌زنند.ازسوی دیگر،سازمان اطلاعات کشور واطلاعات سپاه با همکاری هم درصدد دستگیری اعضای گروه سازمان منافقین هستند.

دانلود فایل اصلی