دانلود فایل مقاله
مولف
ویژه نامه کنگره دو قرن
سال انتشار
93 زمستان
تعداد صفحات
4
موضوع
بوشهر دو قرن مقاومت
منبع
روزنامه جوان

رد پای روباه

به مناسبت برگزاری اولین کنگره بوشهر دو قرن مقاومت ویژه نامه ای از طرف روزنامه جوان به این مناسبت به چاپ رسید که در این ویژه نامه با مطالب مختف به مسئله تاریخ مقاومت جنوب پرداخته شده بود