دانلود فایل مقاله
مولف
عبدالکريم مشايخي
سال انتشار
1388
تعداد صفحات
4
موضوع
مبارزات شهید رئیسعلی دلواری
منبع
مجله شاهد یاران

رئيس علي؛ مبارز نکته سنج تاريخ…

دکتر عبدالکريم مشايخي فارغ التحصيل رشتة تاريخ ايران – دوران اسلامی از دانشگاه تبريز و از مؤسسان و رئيس فعلي بنياد ايران شناسي- شعبه بوشهر است.

اين استاد، عالوه بر تسلط به تاريخ ايران، تحقيقات و پژوهشهاي گستردهاي در خصوص مبارزات جنوب و همين طور رئيسعلي دلواري داشته است. در گفت وگوي حاضر، ضمن بررسي مقطع تاريخي مبارزات جنوب و نقش رئيسعلي دلواري، به ابعاد شخصيتي اين شهيد حماسه ساز و گرايشهاي اجتماعي- مذهبي وي پرداخته ايم؛ گرايشهايي که موجب مي شود شهيد رئيس علي دلواري در کنار مجتهدان و روحانيان مبارز هم عصر خود، به خصوص در دوران مشروطيت، در قيامي نه چندان طولانی مدت، ماندگارترين حماسه ها را بيافريند.