دانلود فایل مقاله
مولف
ویژه نامه کنگره دو قرن
سال انتشار
94 زمستان
تعداد صفحات
4
موضوع
بوشهر دو قرن مقاومت
منبع
روزنامه جوان

بوشهر کتاب تاریخ است

به مناسبت برگزاری دومین کنگره بوشهر دو قرن مقاومت ویژه نامه ای از طرف روزنامه جوان به این مناسبت به چاپ رسید که در این ویژه نامه با مطالب مختلف به مسئله تاریخ مقاومت جنوب پرداخته شده بود