دانلود فایل مقاله
مولف
زهرا علیزاده-عفت فروغی
سال انتشار
تعداد صفحات
موضوع
منبع

پیوند فرهنگ ایثار و شهادت با باورهای دینی و تاثیر گذار بودن بر سرمایه اجتماعی و گذری بر شهادت طلبی شهدا بوشهر بر اساس باورهای دینی

چکیده:

فرهنگ ایثار و شهادت در صورتی موجب برقراری اعتماد و توجه و گسترش ارزش های اخلاقی می شود که با باورهای دینی پیوند خورده باشد. باورهای دینی به زندگی فرد معنا و مفهوم حقیقی در عرصه پاک می بخشد و باعث تقویت و استحکام سرمایة اجتماعی می شود. هدف از این مقاله بررسی تآثیر فرهنگ ایثار و شهادت بر سرمایه اجتماعی با توجه به باورهای دینی است. نتایج نشان می دهد که فرهنگ ایثار و شهادت بر باورهای دینی تاثیرگذار بوده و باورهای دینی در استحکام و استقرار سرمایة اجتماعی موثر است و همچنین فرهنگ ایثار و شهادت بر سرمایة اجتماعی تاثیر دارد. افراد هر چقدر دیندارتر باشند با دیگران بیشتر تعامل و ارتباط و همکاری دارند و در امور کشور مسئولیت پذیر هستند و خود را موظف می دانند که در تعالی و امنیت یکدیگر تلاش کنند و این باعث سعادت و کمال جامعه می شود و این نیز خود نیز سرمایه اجتماعی است. در این نوشتار ابتدا مفهوم سرمایه اجتماعی و باورهای دینی و فرهنگ شهادت و ایثار گری را بررسی کرده، و سپس به توضیح رابطه و پیوند فرهنگ ایثارگری و شهادت با باورهای دینی را که تأتیر گذار بر سرمایه اجتماعی هستند پرداخته، همچنین شهادت طلبی شهدای بوشهر را براساس باورهای دینی بیان کرده است.