دانلود فایل مقاله
مولف
زهرا علیزاده -عفت فروغی
سال انتشار
تعداد صفحات
موضوع
منبع

موانع و راهکارهای ترویج فرهنگ ایثارگری و شهادت طلبی در بین جوانان و نسل های آینده و گذری بر بررسی این موضوع در بین مردم استان بوشهر

چکیده:
تنها راهبرد معنوی برای حفظ و توسعه فرهنگ ملی، ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت است. ترویج فرهنگ ایثارگری باعث بقا و تداوم ارزش ها و آرمانهای یک جامعه ایده آل می شود. به عبارتی ترجیح و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان راهکارهای تأثیرگزار بر گسترش اعتقادات یک جامعه و حفظ و صیانت از فرهنگ و هویت ملی یک جامعه است. و توسعه اعتقادات و آرمانهای جامعه باعث رسیدن به اهداف و آزادی و استقلال آن جامعه می شود. و سیاستگذاران برای ترویج فرهنگ شهادت طلبی به تدوین قوانین و تأمین اعتبارات مالی پرداخته اند و شیوه های مختلفی را در ترویج این فرهنگ ارائه کرده اند که این شیوه ها و راهکارها با توجه به عوامل و مولفه های مناسب صورت گرفته است. در این مقاله ابتدا به شناخت مفهوم ایثار و شهادت و سپس به به بیان عوامل و راهکاری ترویج فرهنگ ایثارگری و شهادت طلبی پرداخته و همچنین موانع این راهکارها را در اشاعة این فرهنگ ارزشمند را در بین جوانان و نسل آینده بیان نموده و سپس به بررسی این موضوع را در بین مردم بوشهر پرداخته است.