دانلود فایل مقاله
مولف
ماشاء اله عالی حسینی
سال انتشار
تعداد صفحات
موضوع
منبع

معراج شهامت

چکیده:
"شهامت"، کلمه ای است، دارای ایهام، هم می تواند نام شخصی باشد. وهم صفتی برای فردی ایثارگر. دراین جا، "شهامت"، نام دانش آموزمجاهدی است که نقش اصلی را درمتن مقاله، ایفا می نماید. ومقصود از"معراج"، شهادت می باشد.یعنی منزلگاه قرب الهی. امّا این که "شهامت"، چگونه به معراج رسید؟ هدف اصلی نگارش است.
پژوهش مقاله ازنوع " اقدام پژوهی"بوده، و گرد آوری اطلاعات آن به روش مشاهده، مصاحبه ومطالعه اسناداست. درعین حال پژوهش، تجربه ای آموزشی باشد که درسال1362واقع می شود، آن زمانی که نگارنده، "دبیردینی هنرستان حرفه ای طالقانی بوشهر"بوده است.
نتیجه نوشتار، مؤّیدضرورت استفاده معلمان ومربیان ازروش وراهکارعلمی درحل معضلات نسل جوان وشناخت استعدادهای فطری آن ها، درمدرسه است.