دانلود فایل مقاله
مولف
جلال جمشیدی
سال انتشار
تعداد صفحات
موضوع
منبع

عوامل مؤثر بر فرهنگ سازی جهاد کبیر در عرصه جنگ نرم استان بوشهر

چکیده
جهاد در لغت به معنای مشقّت است و در اصطلاحات فقهی دربذل جان، مال و توان خویش در راه اعتلای کلمه اسلام و اقامه شعائر ایمان به کار رفته است. در سایه ی‌ جهاد در راه خداوند، امور دین و دنیای مسلمانان اصلاح و سعادت دنیا و آخرت نصیب آنان می‌شود. چنانچه مسلمانان به جهاد قیام نکنند، کفر، ظلم و فساد جامعه را فرامی‌گیرد و ستمگران و مستبدان بر زندگی آنان و نیز جامعه بشری مسلّط می‌شوند و چنین امتی هرگز به فلاح و رستگاری نایل نمی‌شود. هدف از انجام این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ سازی جهاد کبیر در عرصه جنگ نرم استان بوشهر می باشد. نوع تحقيق كاربردي و روش بررسي آن توصيفي – تحليلي مي باشد. اطلاعات مورد نياز از مراكز علمي، كتابخانه اي و اسنادي استان و همچنين استفاده از پايگاه هاي اطلاع رساني(اينترنت) به دست آمده است. نتایج مقاله نشاندهنده آن است که جهاد اکبر افضل است چون انسان به تزکیه و خودسازی می‌پردازد و با اعتدال نفس مانع گرایش آن به گناه می‌گردد و اجازه تسلط هوای نفس را نمی‌دهد و امّا در جبهه دوم که نوبت به جهاد کبیر می‌رسد؛ در این جبهه موضوع جهاد علمی و فرهنگی مطرح است. هدف از جهاد کبیر تغییر بینش‌ها و نگرش‌های مردم است. در جهاد کبیر رزمنده مجاهد می‌جنگد که دشمن او را محاصره نکند و تفکر او را تحت تأثیر قرار ندهد و لذا جهاد کبیر نشان دهنده تقابل علمی و فرهنگی جبهه حق در مقابله با تسلّط و حاکمیت سلطه باطل می‌باشد.