دانلود فایل مقاله
مولف
اعظم شادیان فرد
سال انتشار
1399
تعداد صفحات
33
موضوع
منبع
کنگره سرداران و 2 هزار شهید استان بوشهر

روان شناسی اسلامی و سیره شهدای استان بوشهر

مقاله حاضر با هدف بررسی روان شناسی اسلامی و سیره شهدای استان بوشهر پرداخته شده است. که روش پژوهش کتابخانه ای - توصیفی، فرضیات پژوهش حاضر شامل روابط بین فردی، افسردگی فرزاندن چند تن از شهدای مورد ارزیابی و تحلیل قرارداده ایم و پس از جمع آوری اطلاعات بدست آمده و به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداختیم. یافته های پژوهش: در برخی از خانواده ها دیده شده فرزاندن با نبود پدر به سختی کنار آمدن و فرزاندان دچار افسردگی و روابط اجتماعی ضعیف شده اند وبعضی دیگر با افتخار از آن یاد می کنند.

کلید واژه: روان شناسی اسلامی ،شهدا، روابط بین فردی، افسردگی