دانلود فایل مقاله
مولف
محمد اسلامی نژاد
سال انتشار
1399
تعداد صفحات
16
موضوع
منبع
کنگره سرداران و 2 هزار شهید استان بوشهر

بررسی راهکارهای تقویت باورهای دینی و الزامات اخلاقی مردم استان بوشهر

این مقاله راهکارهای تقویت باورهای دینی و الزامات اخلاقی مردم استان بوشهر در راستای برگزاری کنگره را بررسی کرده است. پژوهش توصيفي حاضر متشکل از روش های؛ تحلیل اسنادی، تحليل محتوا و پیمایش بوده و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعه پژوهشی شامل سه بخش؛ مدارک و مستندات مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت، اهداف برگزاری کنگره شهدا و نیز کلیه دست اندرکاران و کادر اجرایی برگزاری کنگره شهدا در سال 1398 می‌باشند. در بخش اول، کلیه مستندات علمی موجود و مرتبط در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت مورد بررسی واقع شده، در بخش دوم از نمونه گیری هدفمند استفاده شده و در بخش سوم نیز با استفاده از فرمول کوکران، 340 نفر به عنوان نمونه برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده، در بخش تحلیل اسنادی فرم فیش برداری، در بخش تحلیل محتوا فرم چک لیست تحليل محتواي محقق ساخته و در بخش پیمایش، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. داده های پژوهش، در بخش تحلیل اسنادی به شیوه کیفی، در بخش تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های آمار توصيفي و در بخش پیمایش با استفاده از آزمون های استنباطی؛ T تک نمونه ای، T گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و فریدمن در محیط نرم افزار Spss فرم 25 تحلیل شده اند.
عمده ترين نتایج پژوهش بیانگر آن است که؛1. چارچوب محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت پس از بررسی مدارک و مستندات مرتبط، در 4 محور و 43 مؤلفه احصاء و طبقه بندی شده است. 2. در بخش اهداف برگزاری کنگره شهدا از مجموع 38 واحد تحلیل ، اهداف سیاسی با 9 فراوانی و 68/23 درصد بیش ترین و اهداف علمی - آموزشی بدون هیچ توجهی، کم ترین میزان توجه را به محورها و مؤلفه های مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت داشته اند. 3. از نظر عوامل برگزاری کنگره شهدا، در میان راهکارهای چهارگانه مؤثر بر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، راهکارهای آموزشی با میانگین 21/4 بیش ترین و راهکارهای پژوهشی با میانگین 2 کم ترین تأثیر را دارند.

واژه های کلیدی: باورهای دینی ، الزامات اخلاقی، کنگره شهدا