دانلود فایل مقاله
مولف
مینا سادات طباطبایی، عفت فروغی
سال انتشار
1399
تعداد صفحات
17
موضوع
منبع
کنگره سرداران و 2 هزار شهید استان بوشهر

بررسی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای آن و گذری بر سیرة شهدای استان بوشهر

تنها راهبرد پیشرفت و عدالت در مقابل فشارهای دشمن اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی برای ایستادگی در برابر محاصره و تحریم های اقتصادی است. و این راهکار باعث رشد پایدار یک جامعه می شود و یک نوع تاب آوری برای بازگشت رشد اقتصادی را ایجاد می کند و این تاب آوری ناشی از سیاستگزاری اقتصادی است. و با ثبات اقتصاد کلان و نهادهای کارامد می توان اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کرد. اقتصاد مقاومتی پویا، پیشرفتگرا، عدالت خواه و غیر استعماری، مردم محور و پاک است. در این مقاله به شناخت و بررسی اقتصاد مقاومتی و سپس به ارائه مزایا و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در رشد و پیشرفته جامعه پرداخته و همچنین سیرة برخی از شهدای استان بوشهر در این زمینه پرداخته شده است.
کلید واژه : اقتصاد مقاومتی، تاب آوری، مقاومت، رشد اقتصادی، راهکارها و مزایایی اقتصاد مقاومتی