دانلود فایل مقاله
مولف
فرزانه دهقانی
سال انتشار
1399
تعداد صفحات
17
موضوع
منبع
کنگره سرداران و 2 هزار شهید استان بوشهر

الگوی مدیریت منابع انسانی شهید محمد جعفر سعیدی در دوران دفاع مقدس

اهمیت رهبري و مدیریت و تأثیر بسیار آن در سازندگی جوامع انسانی و پیشرفت کشورهاي جهان، امروزه بیش از هر زمان دیگري به اثبات رسیده است و به تجربه ثابت شده کـه در میان جوامع انسانی امروز آن جامعه اي توانسته بـه رشـد، توسـعه و پیشـرفت دست یابد که از نعمت وجود رهبري لایقتر و مدیرانی داناتر برخوردار باشد. با توجه به اهمیت بالای آن در شـرایط جنـگ و نبـرد بررسـی شـیوه هـاي مـدیریت به ویژه مدیریت منابع انسانی و فرمانـدهی ازضروریات است. ویژگیهاي شخصیتی و اخلاقی شهید محمدجعفر سعیدی که به عنوان یکـی از بهتـرین مدیران و فرماندهان دفاع مقدس وظیفه خطیري را بر عهده داشت و موفقیـت‌هـاي فراوانـی در ایـن دوران را براي ایران اسلامی کسب نمود، سبب شد تا این مقاله باهدف شناسايی شيوه های مديريتی درحوزه مدیریت منابع انسانی با ابزار اسنادي و کتابخانه اي و با بهره گیري از روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شود.
نتایج نشان داد که ایشان در دو حوزه‌ی وظایف و ویژگی‌ها و نقش‌های سه گانه(تربیتی، بنیادی و محوری) ‌نمونـه یـک الگـوي موفق براي فرماندهی و مدیریت به ویژه مدیریت منابع انسانی در عرصه نظامی بوده است .
کلیدواژه ها: مدیریت ، مدیریت منابع انسانی ، شـهید محمد جعفر سعیدی ، دفاع مقدس