عملیات امام علی علیه السلام

تاریخ
محل
مدت اجرا
تلفات دشمن
رمز عملیات
نتیجه عملیات
یگانهای عملیاتی
عمليات امام علي(ع)

اين عمليات در تاریخ 31 اردیبهشت 1360 در شمال كرخه وغرب سوسنگرد توسط سپاه پاسداران وستاد جنگهاي نامنظم شهيد چمران انجام شد.


آزاد سازي تپه هاي الله اكبر
روز 31 ارديبهشت ماه 1360 يك روز بزرگ در تاريخ جنگ بود . نيروهاي سپاه پاسداران و ارتش ، به طور مشترك و همزمان از سه محور ، نخستين حمله هماهنگ خود را به اجرا گذاشتند .اين عمليات با فرماندهي مشترك سپاه و ارتش در منطقه الله اكبر به اجرا درآمد .دو عمليات يكي در سوسنگرد و ديگري در شمال كرخه و غرب سوسنگرد انجام شد تا عمليات اصلي در چهار محور فرعي در شمال رود كرخه ، بر روي تپه هاي الله اكبر صورت پذيرد . پس از انجام عمليات امام علي (ع) كه با هدف آزاد سازي اين تپه هاي مهم در منطقه اي به وسعت يكصد كيلومتر مربع انجام شد ، پس از عقب راندن دشمن از محور شمال و شمال غرب سوسنگرد ، نيروهاي خودي با رها كردن آب رودخانه وحشي كرخه در حدفاصل اين رود تا تپه هاي معروف الله اكبر ، از پيش روي مجدد دشمن جلوگيري نموده و طي چند مرحله تك و گريز ، آن ها را از روستاي هوفل تا رو به روي روستاي سيد خلف پس زدند .

نيروهاي صدام تلاش كردند تا با ساخت سد خاكي ، علاوه بر خشك كردن زمين ، به به خط پدافندي خود ثبات و وسعت دهند ، تا آنكه با پايان فصل زمستان و بارندگي ، منطقه شمال كرخه به مرور خشك شد و نيروهاي ايراني مجددا خط پدافندي خود را تا رو به روي روستاي سيد خلف پيش بردند. دشمن نيز در سه مرحله تلاش كرد تا مواضع از دست داده را باز پس گيري و اشغال كند ، اما در تمامي تلاش هاي خود ناكام ماند .

در عمليات امام علي (ع) ، دو گردان از لشگر 92 زرهي اهواز (ارتش) ، دو گردان پياده از سپاه و دو گردان از ستاد جنگ هاي نا منظم شهيد دكتر چمران حضور داشتند .

با اين حمله تپه هاي الله اكبر ، منطقه شحيطيه و اراضي شمال سوسنگرد آزاد شدند . همچنين با عملياتي كه نيروهاي تحت امر سپاه بخ طور همزمان در غرب سوسنگرد و به منظور پشتيباني عمليات اصلي انجام دادند دشمن را تا سه كيلومتري سوسنگرد عقب راندند .

طي اين عمليات 25 دستگاه تانك و نفر بر از تجهيزات و جنگ افزارهاي دشمن منهدم و 20 دستگاه تانك و نفر بر از آنها به غنيمت رزمندگان ايراني در آمد . همچنين در اين عمليات 300 تن از نيروهاي دشمن كشته و زخمي شده و يا به اسارت نيروهاي خودي در آمدند .

در اين عمليات يك گردان زرهي عراق به نام الكندي تماما به غنيمت نيروهاي خودي در آمد و دشمن توانست تنها يك تانك خود را از مهلكه نجات دهد .

دستاوردها:
100 كيلومتر از اراضي شمال سوسنگرد آزاد شد.

توضیحات :
در تاريخ 31/2/1360 عملياتي با نام امام علي (ع) در شمال كرخه و غرب سوسنگرد اجرا شد. در محور اصلي اين عمليات كه در شمال كرخه روي تپه‌هاي الله اكبر به اجرا درآمد، دو تيپ ويك گردان از سپاه با يك گردان از لشگر 92 زرهي و يك گردان از ستاد جنگ‌هاي نامنظم از جناح چپ و يك گردان از سپاه با يك گردان از لشگر 92 اهواز از جناح راست به تپه‌هاي الله اكبر دشمن حمله كردند. همزماني اين عمليات با عمليات غرب سوسنگرد سبب تجزيه‌ي دشمن در دو طرف كرخه شد. نيروهاي ايران موفق شدند در تپه‌هاي الله‌اكبر تلفات و خسارات فراواني را به عراق تحميل كنند و بخشي از مناطق اشغالي را آزاد كنند و دشمن به ناچار 6 كيلومتر عقب‌نشيني كرد.

در نتيجه طي اين عمليات نزديك 100 كيلومتر مربع از اراضي شمال سوسنگرد از جمله‌هاي تپه‌هاي الله اكبر و شميطيه آزاد شدند.


خلاصه گزارش عملیات

نام عمليات : امام علي (ع)
زمان اجرا : 31/2/1360
مكان اجرا : منطقه عمومي شوش و سوسنگرد و تپه هاي الله اكبر در شمال رود كرخه
تلفات دشمن : 300 نفر كشته ، زخمي و اسير
ارگان هاي عمل كننده : سپاه ، ارتش و ستاد جنگ هاي نا منظم
اهداف عمليات : آزاد سازي تپه هاي الله اكبر و عقب راندن دشمن از شمال و شمال غربي شهر سوسنگرد