ظفر 1 (ایذایی)

تاریخ
7 خرداد 1364
محل
جزیره مینو
مدت اجرا
یک روز
تلفات دشمن
رمز عملیات
نتیجه عملیات
یگانهای عملیاتی
تکاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران
ساعت 20 و 15 دقيقه روز 7 خرداد ماه 1364 رزمندگان نيروي زمين ارتش جمهوري اسلامي مستقر در جبهه جنوبي با گذشتن از عرض رودخانه ‹‹اروند رود›› و يورش به مواضع اشغالي دشمن در جزيره ‹‹مينو›› ضمن انهدام بخشي از نيروهاي دشمن شماري از سنگرهاي انفرادي و اجتماعي نيروهاي عراق را از ميان برده و به مواضع پيشين خود بازگشتند.