خانه‌ ما کوه است!

تاریخ انتشار : آوریل 30, 2021
نامه تهدیدآمیزی از سوی انگلیس فرستاده شد که در آن وی را تهدید به ویران کردن خانه‌ها و قطع نخیلات کرده بود‌ ولی رئیسعلی در پاسخ نوشت که: خانه ما کوه است و تخریب آن خارج از حیطه قدرت امپراتوری بریتانیا است، در صورت اقدام تا حد آخرین امکان مقاومت خواهم کرد. 📚 سیدقاسم یاحسینی؛ […]
نامه تهدیدآمیزی از سوی انگلیس فرستاده شد که در آن وی را تهدید به ویران کردن خانه‌ها و قطع نخیلات کرده بود‌ ولی رئیسعلی در پاسخ نوشت که: خانه ما کوه است و تخریب آن خارج از حیطه قدرت امپراتوری بریتانیا است، در صورت اقدام تا حد آخرین امکان مقاومت خواهم کرد.

📚 سیدقاسم یاحسینی؛ مطالعاتی در باب تنگستان صـ۲۲۵