قطع نخل‌های دلوار توسط انگلیسی‌ها

تاریخ انتشار : آوریل 20, 2021
تمدن نگر! خیرخواهی ببین! اشخاصی که از وضعیت گرمسیر باخبرند می‌دانند که کاشتن و سبز کردن و آبیاری نمودن درخت نخل چه زحمتهای فوق‌العاده‌ای دارد که از وقت کاشتن تا چند سال با دوله آن را آبیاری می‌کند و یک درخت نخل ثمر شود چندین سال وقت لازم دارد و از این رو هر درخت […]
تمدن نگر! خیرخواهی ببین! اشخاصی که از وضعیت گرمسیر باخبرند می‌دانند که کاشتن و سبز کردن و آبیاری نمودن درخت نخل چه زحمتهای فوق‌العاده‌ای دارد که از وقت کاشتن تا چند سال با دوله آن را آبیاری می‌کند و یک درخت نخل ثمر شود چندین سال وقت لازم دارد و از این رو هر درخت نخل در نظر دهاتیان گرمسیری که با خون جگر آن را آبیاری و سبز کرده از جان آدمی عزیزتر است.

خوب ملاحظه فرمایید اکنون دولت متمدن بریتانیای کبیر که خود را حامی تمدن و ناشر لوای عدل می‌داند مدعی است که برای متمدن ساختن نوع بشر و آباد نمودن دنیا متحمل این همه زحمت و خسارت شده، می‌فرستند نخل‌های بیوه زنان بیچارگان دلواری و اشخاص بی طرف که هیچ دخالت در این ماجرا نداشته قطع کنند این است معنای تمدن همین است آثار عدالت فرضا که اشخاصی از دلوار با آنها طرفیت داشتند آیا پیرمرد های از کار افتاده و بیوه زنان و یتیمان بی پدر چه گناهی داشتند که باید مساکن آنها خراب، دارایی شان تلف نخل های شان که از آنان زندگانی می کنند قطع شود؟