فداکاری شیخ حسین چاهکوتاهی

تاریخ انتشار : آوریل 20, 2021
مجاهدین در جنگ کوه گزی غیر از اسب شیخ حسین خان اسبی همراه نداشتند و همین که پسرش در پیش رویش افتاد رفت که او را بار کنند دید که دیر وقت است و روح پاکش به عالم اعلی رسیده و اطراف خود نظاره کرد تا دید که چند نفر مجروح افتاده گفت: در صورتی […]
مجاهدین در جنگ کوه گزی غیر از اسب شیخ حسین خان اسبی همراه نداشتند و همین که پسرش در پیش رویش افتاد رفت که او را بار کنند دید که دیر وقت است و روح پاکش به عالم اعلی رسیده و اطراف خود نظاره کرد تا دید که چند نفر مجروح افتاده گفت: در صورتی که آدم زنده در میان باشد هیچ جایز نیست که من پسر مرده خود را بار کنم!

📚 شیخ حسین چاهکوتاهی از مشروطیت تا شهادت؛ احمد فرامرزی