غوغای رئیسعلی

تاریخ انتشار : آوریل 20, 2021
روزگار شگفتی بوشهرِ آرام و خموش که تنها زمزمه بر لب داشت این روزها در غوغا و هیاهوی شگفتی است سر و صدای عجیبی برپاست ”رئیس علی” نامی عده‌ای را دور خود جمع کرده و هیاهوی بزرگ به راه انداخته انگلیسی‌ها در این روزگار پرهیاهوی‌شان در این گوشه دنیا با چنین چیزی مواجه اند؛ از […]
روزگار شگفتی بوشهرِ آرام و خموش که تنها زمزمه بر لب داشت این روزها در غوغا و هیاهوی شگفتی است سر و صدای عجیبی برپاست
''رئیس علی'' نامی عده‌ای را دور خود جمع کرده و هیاهوی بزرگ به راه انداخته انگلیسی‌ها در این روزگار پرهیاهوی‌شان در این گوشه دنیا با چنین چیزی مواجه اند؛ از یک طرف باید خندید که دولت انگلیس با آن همه دک و پوزش از این ماجرا هراسی و بیشتر تلگرام هایش به تهران و لندن در این باره است.

نام رئیسعلی دلواری تقریباً کابوسی برای آنها شده این هیاهو بوشهر را ناآرام کرده و حضور انگلیس در بصره را با مشکل مواجه کرده است خبر رسید که در بسیاری از جاها آنان که علیه انگلیس دست به اقدام زدن نام خود را رئیسعلی نامیده اند.

دیروز با چیک کارمند امنیتی انگلیسیها در بوشهر برخورد آمدنم را به بوشهر تبریک و از من خواست جدا از مسائل فوق سری در بقیه موارد با هم همکاری داشته باشیم، دل به دریا زدم و درباره رئیسعلی دلواری از او پرسیدم کمی ساکت ماند و بعد آهی کشید و گفت: باید لعنتش کنه ولی مرد جالب و بزرگی است مدتهاست که هیچ کس مانند او مقاومت نکرده و نمی توان ریشه اش را زد ولی بلاخره از بیخ میکنمش! خندید. گویا خودش به گفت‌اش اعتماد نداشت.

📚 گزارش های استانیسلاو دابیژا کنسول روسیه در ایران