برخورد آیت‌الله بلادی با شاعر چاپلوس بریتانیا

تاریخ انتشار : آوریل 20, 2021
یکی از شاعران وابسته و متملق شیراز به نام شوریده شیرازی شعری در مدح انگلیسی‌ها و ملکه ویکتوریا سرود که توسط سفارت انگلستان در سطح وسیعی چاپ و توزیع شد. آیت الله بلادی از اینکه شاعر ایرانی و مسلمان خانه خود را به بیگانگان فروخته سخت خشمگین شد و طی شعری با همان وزن آهنگ […]
یکی از شاعران وابسته و متملق شیراز به نام شوریده شیرازی شعری در مدح انگلیسی‌ها و ملکه ویکتوریا سرود که توسط سفارت انگلستان در سطح وسیعی چاپ و توزیع شد.
آیت الله بلادی از اینکه شاعر ایرانی و مسلمان خانه خود را به بیگانگان فروخته سخت خشمگین شد و طی شعری با همان وزن آهنگ جواب دندان شکنی به شوریده شیرازی و اربابان انگلیسی اش داد.

در یکی از بیت های بلادی با تلخی چنین سروده است:
کی به شمار آید آنچه کرده به اسلام
ظلم چنین کس ندیده جز که ز شداد

در پایان این سوره نیز با خشم چنین سروده است:
نوبت احرار اگر رسد به دوران
روح عدو را کنند از جسم آزاد

📚 نگاهی به مبارزات و اندیشه های آیت الله سید عبدالله بلادی بوشهری
سید قاسم یاحسینی