مبارز شهید

تاریخ انتشار : اکتبر 21, 2020
انگلیسی ها هرات رو بهونه کرده بودن برای اینکه به کشور ما حمله کنند. به همراه پدرم باقرخان تنگستانی با 400 نفر تفنگچی برای دفاع از سرزمینمون به قلعه بهمنی رفتیم. با تفنگ های فتیله ای ساده برابر دشمن تا دندون مسلح ایستادیم و بیش از 700 فر از اونا رو به درک واصل کردیم […]
انگلیسی ها هرات رو بهونه کرده بودن برای اینکه به کشور ما حمله کنند. به همراه پدرم باقرخان تنگستانی با 400 نفر تفنگچی برای دفاع از سرزمینمون به قلعه بهمنی رفتیم. با تفنگ های فتیله ای ساده برابر دشمن تا دندون مسلح ایستادیم و بیش از 700 فر از اونا رو به درک واصل کردیم من احمد خان اولین سردار شهید مبارزه با انگلیس هستم.