کتابخانه دو قرن مقاومت

ظهور و سقوط خاندان تنگستان

 • نویسنده : سید قاسم یاحسینی
 • موضوع : خاندان تنگستانی
 • تاریخ انتشار : 1387
 • کتاب نگاهی گذرا به بوشهر: دو قرن مقاومت علیه استعمار

 • نویسنده : سید قاسم یاحسینی
 • موضوع : تاریخ دو قرن مقاومت بوشهر علیه استعمار
 • تاریخ انتشار : 1383
 • از جنگ لرده تا حماسه سیمین

 • نویسنده : سید قاسم یاحسینی
 • موضوع : بازخوانی نقش زنان دشتستانی در مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی
 • تاریخ انتشار : 1387
 • تاج سر کرانه

 • نویسنده : محمد ولی‌زاده
 • موضوع : (روایتی داستانی از زندگی و مبارزه رئیس علی دلواری)
 • تاریخ انتشار : 1388
 • دامی برای صیاد: رئیس‌علی دلواری

 • نویسنده : مهدی میرکیایی
 • موضوع : داستان مبارزات رئیسعلی با زبانی ساده و روان برای کودکان و نوجوانان
 • تاریخ انتشار : 1394
 • رئیس علی دلواری تجاوز نظامی بریتانیا و مقاومت جنوب

 • نویسنده : سید قاسم یاحسینی
 • موضوع : تجاوز نظامی بریتانیا و مقاومت جنوب
 • تاریخ انتشار : 1395
 • نظام‌نامه‌ حرب

 • نویسنده : مرتضی سرهنگی
 • موضوع : یکصد و ده فرمان آیت‌الله بلادی بوشهری برای مبارزان تنگستانی در جنگ جهانی اول
 • تاریخ انتشار : 1394
 • مبارزات خالو حسین دشتی

 • نویسنده : عبدالکریم مشایخی
 • موضوع : مبارزات خالو حسین دشتی
 • تاریخ انتشار : 1390
 • نگاهی به مبارزات و اندیشه‌های آیت‌الله سید عبدالله بلادی بوشهری

 • نویسنده : سید قاسم یاحسینی
 • موضوع : مبارزات علامه بلادی بوشهری
 • تاریخ انتشار : 1371
 • اسناد مطبوعاتی جنبش مقاومت جنوب ایران

 • نویسنده : سیدقاسم یاحسینی
 • موضوع : بوشهر - نهضتهای مقاومت - اسناد و مدارك , ایران - تاریخ - قاجاریان،
 • تاریخ انتشار : 1382