دوقرن مقاومت

کنگره عالمان و سرداران رویدادها چندرسانه ای کتابخانه روایت مقاومت

سرهنگ، اولین خط شکن

باقرخان تنگستانی؛ زمانی که محمد شاه قاجار به هرات لشگر کشید انگلیسی ها احساس خطر کردند و بوشهر و خارگ را اشغال کردند.

من و عده ای از تفنگچی های تنگسیر سریعا به فرمان آیت الله آل عصفور اقدام کرده و به همراهی مردم بوشهر در مقابل آن ها ایستادیم طوری که نیروهای آنها از بوشهر به جزیره خارگ عقب نشینی کردند.

این اختلافات تا روی کار آمدن ناصرالدین شاه ادامه داشت،این بار انگلیسی ها تا بن دندان مسلح وارد عمل شدند تا جایی که ناوهای آن ها به ریشهر هم رسید ؛جنگ بسیار خونینی درگرفت که بیش از 700 نفر از آنان را به هلاکت رساندیم و پسرم احمدخان در همین جنگ شهید شد. ادامه متن