دوقرن مقاومت

کنگره عالمان و سرداران رویدادها چندرسانه ای کتابخانه

امیر اسلام، مبارز نستوه

در دهستان باغک و روستای شمشیری به دنیا آمدم و ضابط تنگستان بودم. به همراه رئیس علی دلواری با انگلیسی ها جنگیدم و پس از شهادتش راه او را ادامه دادم ؛ در سال 1297به کمک شیخ حسین خان چاهکوتایی و غضنفرالسلطنه برازجانی نگذاشتیم انگلیسی‌ها از تنگستان عبور کنند. و جان خود و فرزندم را در مسیر دفاع از وطن فدا کردم

شاهد حرف های من گلوله های توپی است که هنوز در دیواره قلعه کلات اهرم به یادگار مانده. ادامه متن