دوقرن مقاومت

کنگره عالمان و سرداران رویدادها چندرسانه ای کتابخانه روایت مقاومت

خالو، یار وفادار، مبارز آزاده

خالوحسین  دشتی بردخونی؛در دوره حکومت محمدعلی شاه بود که با گروهی از دلاوران بوشهری مشروطه را در بوشهر برقرار کردیم.

جنگ جهانی اول که شد به همراه رئیس علی دلواری با انگلیسی ها جنگیدیم. بارها در راه حفظ وطنم با تن زخمی به اسارت دشمن در آمدم ولی باز هم دست برنداشتم، حتی زمانی که رضاشاه پهلوی می خواست ایلات و عشایر را خلع سلاح کند ساکت ننشستم و در زندان یک چشم خود را از دست دادم ؛ هیچ کس ترس خالو حسین را ندیده حتی در بند هم چون شیری بر دشمن تاختم تا وطن در دستان روباه پیر نیفتد. ادامه متن