دایره المعارف شهدا

شهید خلف ایرانیان

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1341/04/19
 • تاریخ شهادت : 1362/01/30
 • محل دفن : ديلم
 • شهید محمد انتصار

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1332/04/03
 • تاریخ شهادت : 1359/12/17
 • محل دفن : ديلم
 • شهید محمود ناطق زاده

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1340/10/20
 • تاریخ شهادت : 1360/06/11
 • محل دفن : ديلم
 • شهید سیدمحمدعلی محمدی

 • نام پدر : سيدماشاءالله
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/05/04
 • محل دفن : ديلم