دایره المعارف شهدا

شهید اسماعیل كازرونی

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1340/01/10
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید سلیمان عبدالشاهی

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1340/04/02
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید علی سلمانی كار

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1318/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : خورموج
 • شهید جعفر درمانده

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1349/06/16
 • تاریخ شهادت : 1362/06/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید اسدالله اسدی

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/01/17
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید هاشم بوشهری

 • نام پدر : بندر
 • تاریخ تولد : 1344/06/01
 • تاریخ شهادت : 1366/01/02
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ناصر ارشدی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1341/04/04
 • تاریخ شهادت : 1364/11/27
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید محمدرضا افتخاری نیا

 • نام پدر : شنبه
 • تاریخ تولد : 1341/05/14
 • تاریخ شهادت : 1364/07/18
 • محل دفن : برازجان
 • شهید محمدحسین استادزاده

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1346/11/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بارزجان
 • شهید محمد افراسیابی

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1344/01/04
 • تاریخ شهادت : 1361/03/01
 • محل دفن : برازجان
 • شهید قاسم احمدی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1341/01/06
 • تاریخ شهادت : 1361/02/13
 • محل دفن : دهقايد
 • شهید غلامرضا بوستانی مطلق

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1344/11/01
 • تاریخ شهادت : 1364/07/21
 • محل دفن : برازجان
 • شهید غلامرضا احمدی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1313/10/12
 • تاریخ شهادت : 1365/11/25
 • محل دفن : برازجان
 • شهید عبدالله ادریسی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/04/02
 • تاریخ شهادت : 1362/12/13
 • محل دفن : برازجان
 • شهید عبدالرضا انگالی

 • نام پدر : غلامعباس
 • تاریخ تولد : 1350/05/21
 • تاریخ شهادت : 1367/01/05
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسین ایرج زاده

 • نام پدر : مصطفي
 • تاریخ تولد : 1347/02/08
 • تاریخ شهادت : 1363/11/25
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید رضا افضلی مجرد

 • نام پدر : موسي
 • تاریخ تولد : 1339/12/03
 • تاریخ شهادت : 1362/12/12
 • محل دفن : برازجان
 • شهید عزت بخشی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1329/06/15
 • تاریخ شهادت : 1365/05/28
 • محل دفن : برازجان
 • شهید اسماعیل ارجمندزیارتی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1310/07/02
 • تاریخ شهادت : 1365/05/28
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم اصدقاپور

 • نام پدر : محمدحسين
 • تاریخ تولد : 1345/06/06
 • تاریخ شهادت : 1362/02/24
 • محل دفن : برازجان