دایره المعارف شهدا

شهید محمدحسین استادزاده

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1346/11/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بارزجان
 • شهید محمد افراسیابی

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1344/01/04
 • تاریخ شهادت : 1361/03/01
 • محل دفن : برازجان
 • شهید قاسم احمدی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1341/01/06
 • تاریخ شهادت : 1361/02/13
 • محل دفن : دهقايد
 • شهید غلامرضا بوستانی مطلق

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1344/11/01
 • تاریخ شهادت : 1364/07/21
 • محل دفن : برازجان
 • شهید غلامرضا احمدی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1313/10/12
 • تاریخ شهادت : 1365/11/25
 • محل دفن : برازجان
 • شهید علی احمدپور

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1343/03/02
 • تاریخ شهادت : 1361/04/14
 • محل دفن : برازجان
 • شهید عبدالله ادریسی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/04/02
 • تاریخ شهادت : 1362/12/13
 • محل دفن : برازجان
 • شهید عبدالرضا انگالی

 • نام پدر : غلامعباس
 • تاریخ تولد : 1350/05/21
 • تاریخ شهادت : 1367/01/05
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسین ایرج زاده

 • نام پدر : مصطفي
 • تاریخ تولد : 1347/02/08
 • تاریخ شهادت : 1363/11/25
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید رضا افضلی مجرد

 • نام پدر : موسي
 • تاریخ تولد : 1339/12/03
 • تاریخ شهادت : 1362/12/12
 • محل دفن : برازجان
 • شهید عزت بخشی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1329/06/15
 • تاریخ شهادت : 1365/05/28
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسین ابراهیمی

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1343/02/03
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : برازجان
 • شهید اسماعیل ارجمندزیارتی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1310/07/02
 • تاریخ شهادت : 1365/05/28
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم اصدقاپور

 • نام پدر : محمدحسين
 • تاریخ تولد : 1345/06/06
 • تاریخ شهادت : 1362/02/24
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم بحرینی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/01/15
 • تاریخ شهادت : 1362/06/16
 • محل دفن : برازجان
 • شهید مرتضی سمفونی

 • نام پدر : شگرالله
 • تاریخ تولد : 1345/6/1
 • تاریخ شهادت : 1361/1/2
 • محل دفن : وحدتيه
 • شهید جعفر شبانكاره

 • نام پدر : علي محمد
 • تاریخ تولد : 1346/07/01
 • تاریخ شهادت : 1363/12/22
 • محل دفن : بي براء
 • شهید منوچهر سیامنصوری

 • نام پدر : علی
 • تاریخ تولد : 1336/10/9
 • تاریخ شهادت : 1360/5/25
 • محل دفن : وحدتيه
 • شهید اله كرم سیامنصوری

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1351
 • تاریخ شهادت : 1367
 • محل دفن :
 • شهید امرالله دهداری

 • نام پدر : الله كرم
 • تاریخ تولد : 1336/06/04
 • تاریخ شهادت : 1359/08/20
 • محل دفن : مزارعي