دایره المعارف شهدا

شهید رضا لاری دشتی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1345/09/14
 • تاریخ شهادت : 1365/03/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید حسین فقیه

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1342/01/04
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید بهرام فرشادفر

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/11/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید اصغر قاسمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1349/06/30
 • تاریخ شهادت : 1365/05/22
 • محل دفن : برازجان
 • شهید اصغر پوربابایی

 • نام پدر : الله كرم
 • تاریخ تولد : 1347/06/05
 • تاریخ شهادت : 1364/02/08
 • محل دفن : برازجان
 • شهید اسماعیل قائدی

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1333/01/02
 • تاریخ شهادت : 1365/01/09
 • محل دفن : بنداروز
 • شهید عبدالله ادریسی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1345/4/2
 • تاریخ شهادت : 65/2/30
 • محل دفن :
 • شهید احمد خوشرو

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1341/03/01
 • تاریخ شهادت : 1362/09/19
 • محل دفن : بنداروز
 • شهید حسین شبانی

 • نام پدر : تيمور
 • تاریخ تولد : 1328/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/11/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمداسماعیل رستمی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1347/02/10
 • تاریخ شهادت : 1365/04/03
 • محل دفن : خورموج
 • شهید محمود حیدری پور

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1337/06/09
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید خدر امیری

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/27
 • محل دفن : خورموج
 • شهید علیرضا اخلاقی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1347/06/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/25
 • محل دفن : خورموج
 • شهید حسن بردستانی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/11/11
 • تاریخ شهادت : 1364/04/19
 • محل دفن : خورموج
 • شهید غلامعلی بحرینی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1314/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/12
 • محل دفن : خورموج
 • شهید ابراهیم قرمانی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1345/10/1
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم قاید

 • نام پدر : محمد امین
 • تاریخ تولد : 1341/1/3
 • تاریخ شهادت : 1364/2/3
 • محل دفن :
 • شهید ابراهیم بحرینی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 15/10/1345
 • تاریخ شهادت : 6/6/1362
 • محل دفن :
 • شهید سیدابوالحسن میربهرسی

 • نام پدر : سيدحمزه
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/01/23
 • محل دفن : مفقوالاثر
 • شهید محمدرضا كشاورز

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1344/09/11
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : خورموج