دایره المعارف شهدا

شهید حسین شبانی

 • نام پدر : تيمور
 • تاریخ تولد : 1328/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/11/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمداسماعیل رستمی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1347/02/10
 • تاریخ شهادت : 1365/04/03
 • محل دفن : خورموج
 • شهید محمود حیدری پور

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1337/06/09
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید خدر امیری

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/27
 • محل دفن : خورموج
 • شهید علیرضا اخلاقی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1347/06/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/25
 • محل دفن : خورموج
 • شهید حسن بردستانی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/11/11
 • تاریخ شهادت : 1364/04/19
 • محل دفن : خورموج
 • شهید غلامعلی بحرینی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1314/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/12
 • محل دفن : خورموج
 • شهید ابراهیم قرمانی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1345/10/1
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم قاید

 • نام پدر : محمد امین
 • تاریخ تولد : 1341/1/3
 • تاریخ شهادت : 1364/2/3
 • محل دفن :
 • شهید ابراهیم بحرینی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 15/10/1345
 • تاریخ شهادت : 6/6/1362
 • محل دفن :
 • شهید سیدابوالحسن میربهرسی

 • نام پدر : سيدحمزه
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/01/23
 • محل دفن : مفقوالاثر
 • شهید محمدرضا كشاورز

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1344/09/11
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : خورموج
 • شهید اسماعیل كازرونی

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1340/01/10
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید سلیمان عبدالشاهی

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1340/04/02
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید علی سلمانی كار

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1318/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : خورموج
 • شهید جعفر درمانده

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1349/06/16
 • تاریخ شهادت : 1362/06/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید اسدالله اسدی

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/01/17
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید هاشم بوشهری

 • نام پدر : بندر
 • تاریخ تولد : 1344/06/01
 • تاریخ شهادت : 1366/01/02
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ناصر ارشدی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1341/04/04
 • تاریخ شهادت : 1364/11/27
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید محمدرضا افتخاری نیا

 • نام پدر : شنبه
 • تاریخ تولد : 1341/05/14
 • تاریخ شهادت : 1364/07/18
 • محل دفن : برازجان