دایره المعارف شهدا

شهید جابر مؤذنی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1337/01/05
 • تاریخ شهادت : 1359/08/27
 • محل دفن : برازجان
 • شهید شهریار تنها

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1345/11/10
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بصري
 • شهید محمد تجاره

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1343/09/01
 • تاریخ شهادت : 1378/05/05
 • محل دفن : برازجان
 • شهید صادق پیروی

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1345/02/07
 • تاریخ شهادت : 1361/08/27
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حمیدرضا پورآزاد

 • نام پدر : بهمنيار
 • تاریخ تولد : 1345/02/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/11
 • محل دفن : برازجان
 • شهید بهروز رضایی دهنویی

 • نام پدر : عبدالرضا
 • تاریخ تولد : 1334/6/1
 • تاریخ شهادت : 1361/1/2
 • محل دفن : برازجان
 • شهید عبدالمحمد بهادر

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1341/04/21
 • تاریخ شهادت : 1365/10/27
 • محل دفن : برازجان
 • شهید فتح الله امیری

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1346/01/10
 • تاریخ شهادت : 1365/07/06
 • محل دفن : برازجان
 • شهید غلامرضا شیركانی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1284/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/09/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید علی ریواز

 • نام پدر : رستم
 • تاریخ تولد : 1343/04/07
 • تاریخ شهادت : 1366/07/10
 • محل دفن : خورموج
 • شهید محمد حسینی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1338/09/09
 • تاریخ شهادت : 1363/03/15
 • محل دفن : خورموج
 • شهید محمدجواد بستان

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1341/02/10
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : خورموج
 • شهید رضا لاری دشتی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1345/09/14
 • تاریخ شهادت : 1365/03/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید حسین فقیه

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1342/01/04
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید بهرام فرشادفر

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/11/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید اصغر قاسمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1349/06/30
 • تاریخ شهادت : 1365/05/22
 • محل دفن : برازجان
 • شهید اصغر پوربابایی

 • نام پدر : الله كرم
 • تاریخ تولد : 1347/06/05
 • تاریخ شهادت : 1364/02/08
 • محل دفن : برازجان
 • شهید اسماعیل قائدی

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1333/01/02
 • تاریخ شهادت : 1365/01/09
 • محل دفن : بنداروز
 • شهید عبدالله ادریسی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1345/4/2
 • تاریخ شهادت : 65/2/30
 • محل دفن :
 • شهید احمد خوشرو

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1341/03/01
 • تاریخ شهادت : 1362/09/19
 • محل دفن : بنداروز