دایره المعارف شهدا

شهید غلامرضا شیركانی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1284/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/09/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید علی ریواز

 • نام پدر : رستم
 • تاریخ تولد : 1343/04/07
 • تاریخ شهادت : 1366/07/10
 • محل دفن : خورموج
 • شهید محمد حسینی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1338/09/09
 • تاریخ شهادت : 1363/03/15
 • محل دفن : خورموج
 • شهید محمدجواد بستان

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1341/02/10
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : خورموج
 • شهید رضا لاری دشتی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1345/09/14
 • تاریخ شهادت : 1365/03/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید حسین فقیه

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1342/01/04
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید بهرام فرشادفر

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/11/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید اصغر قاسمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1349/06/30
 • تاریخ شهادت : 1365/05/22
 • محل دفن : برازجان
 • شهید اصغر پوربابایی

 • نام پدر : الله كرم
 • تاریخ تولد : 1347/06/05
 • تاریخ شهادت : 1364/02/08
 • محل دفن : برازجان
 • شهید اسماعیل قائدی

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1333/01/02
 • تاریخ شهادت : 1365/01/09
 • محل دفن : بنداروز
 • شهید عبدالله ادریسی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1345/4/2
 • تاریخ شهادت : 65/2/30
 • محل دفن :
 • شهید محمد آخوندزاده

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1337/01/29
 • تاریخ شهادت : 1359/10/29
 • محل دفن : برازجان
 • شهید احمد خوشرو

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1341/03/01
 • تاریخ شهادت : 1362/09/19
 • محل دفن : بنداروز
 • شهید حسین شبانی

 • نام پدر : تيمور
 • تاریخ تولد : 1328/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/11/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمداسماعیل رستمی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1347/02/10
 • تاریخ شهادت : 1365/04/03
 • محل دفن : خورموج
 • شهید محمود حیدری پور

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1337/06/09
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید خدر امیری

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/27
 • محل دفن : خورموج
 • شهید محمد آل بویه

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1337/04/03
 • تاریخ شهادت : 1361/02/11
 • محل دفن : خورموج
 • شهید علیرضا اخلاقی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1347/06/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/25
 • محل دفن : خورموج
 • شهید حسن بردستانی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/11/11
 • تاریخ شهادت : 1364/04/19
 • محل دفن : خورموج