دایره المعارف شهدا

شهید اسماعیل آذرگون

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1350/07/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید الله یار اسماعیلی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1349/06/17
 • تاریخ شهادت : 1367
 • محل دفن : روستای شورکی
 • شهید فلکناز جمالی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1352/11/25
 • تاریخ شهادت : 1367/09/25
 • محل دفن : خياري
 • شهید حسن جمالی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/07
 • محل دفن : خياري
 • شهید اسماعیل جمالی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1342/08/07
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : خياري
 • شهید احمد جمالی

 • نام پدر : محمدحسن
 • تاریخ تولد : 1349/06/20
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : خياري
 • شهید غلامرضا حیدری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1349/06/03
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : عالي حسيني
 • شهید علیباش حیدری

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ شهادت : 1363/8/9
 • محل دفن : بهشت حيدري آبگرم مير احمد
 • شهید عبدالكریم حیدری

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1343/01/12
 • تاریخ شهادت : 1362/05/10
 • محل دفن : خورموج
 • شهید فضل الله مرادی

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1350/10/16
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : شوركي
 • شهید عبدالرسول حیدری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/06/03
 • تاریخ شهادت : 1365/03/28
 • محل دفن : عالي حسيني
 • شهید عیسی باقری

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1326/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/30
 • محل دفن : ديلم
 • شهید غلامعلی براتی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/28
 • محل دفن : روستاي گاو كره
 • شهید عبد الرضا افتخاری

 • نام پدر : عباسعلي
 • تاریخ تولد : 1345/09/20
 • تاریخ شهادت : 1365/02/24
 • محل دفن : ديلم
 • شهید محمد رضا بازویی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1348/05/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : ديلم
 • شهید خلف ایرانیان

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1341/04/19
 • تاریخ شهادت : 1362/01/30
 • محل دفن : ديلم
 • شهید محمد انتصار

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1332/04/03
 • تاریخ شهادت : 1359/12/17
 • محل دفن : ديلم
 • شهید حمزه ابراهیمی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1342/06/02
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : دير
 • شهید محمود ناطق زاده

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1340/10/20
 • تاریخ شهادت : 1360/06/11
 • محل دفن : ديلم
 • شهید سیدمحمدعلی محمدی

 • نام پدر : سيدماشاءالله
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/05/04
 • محل دفن : ديلم