دایره المعارف شهدا

شهید غلامحسین جعفری

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1316/7/9
 • تاریخ شهادت : 1360/4/28
 • محل دفن : وحدتيه
 • شهید غلامرضا سلیمی فرد

 • نام پدر : خداكرم
 • تاریخ تولد : 1343/02/01
 • تاریخ شهادت : 1364/06/18
 • محل دفن : مفقودالجسد
 • شهید ابراهیم پوركارگر

 • نام پدر : الله كرم
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/03
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید محمود بنوی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1331/02/03
 • تاریخ شهادت : 1360/10/28
 • محل دفن : بي براء
 • شهید رستم زال

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1350/01/09
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید منوچهر راهپیما

 • نام پدر : علی
 • تاریخ تولد : 1352/5/4
 • تاریخ شهادت : 1361
 • محل دفن :
 • شهید داوود نبوی

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1356
 • تاریخ شهادت : 1380/1/21
 • محل دفن : وحدتيه
 • شهید حسن دامن دریا

 • نام پدر : عوض
 • تاریخ تولد : 1344/03/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید غلامرضا دبیر

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1344/07/01
 • تاریخ شهادت : 1363/12/21
 • محل دفن : بي براء
 • شهید ابراهیم بنافی

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1347/03/20
 • تاریخ شهادت : 1361/11/20
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید حسین جمشود

 • نام پدر : محمد قلي
 • تاریخ تولد : 1347/7/9
 • تاریخ شهادت : 1364/5/6
 • محل دفن : وحدتيه
 • شهید غلامرضا پیروزنام

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1327/04/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/18
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید عبدالعلی پاسالار

 • نام پدر : عوض پايدار
 • تاریخ تولد : 1338/06/10
 • تاریخ شهادت : 1370/01/10
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید سیدمحسن موسوی

 • نام پدر : سيدموسي
 • تاریخ تولد : 1342/12/10
 • تاریخ شهادت : 1362/12/12
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید جلیل برازجانی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1334/06/04
 • تاریخ شهادت : 1359/08/20
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید سیداسماعیل موسوی

 • نام پدر : سيدطالب
 • تاریخ تولد : 1336/12/06
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید سیدرضا منصوری

 • نام پدر : سيدمحمد
 • تاریخ تولد : 1325/04/09
 • تاریخ شهادت : 1361/02/20
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید سیدحسین مزارعی

 • نام پدر : سيدرضا
 • تاریخ تولد : 1345/06/09
 • تاریخ شهادت : 1360/07/10
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید ضرغام افشار

 • نام پدر : مراد بارگاهي
 • تاریخ تولد : 1335/06/01
 • تاریخ شهادت : 1359/10/16
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید سیدحمزه شجاع

 • نام پدر : موسي
 • تاریخ تولد : 1343/07/01
 • تاریخ شهادت : 1360/09/30
 • محل دفن : بي براء