دایره المعارف شهدا

شهید عباسقلی یوسفی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1348/4/9
 • تاریخ شهادت : 1365/2/12
 • محل دفن : وحدتيه
 • شهید ابراهیم هادی پور

 • نام پدر : حسنعلی
 • تاریخ تولد : 1334/2/2
 • تاریخ شهادت : 1363/5/29
 • محل دفن : وحدتيه
 • شهید علی محمد مزارعی

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1344/07/20
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بي براء
 • شهید محمدتقی قاسمی

 • نام پدر : قاسم
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ شهادت : 1379/9/20
 • محل دفن : وحدتيه
 • شهید نصرالله سیامنصوری

 • نام پدر : علی
 • تاریخ تولد : 1346/4/3
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : وحدتيه
 • شهید علی حسین زاده

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1345/01/03
 • تاریخ شهادت : 1362/04/29
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسین رحیمی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1331/06/21
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسین خدادادی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/04/11
 • تاریخ شهادت : 1361/06/30
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسن ناصری

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1329/04/03
 • تاریخ شهادت : 1376/09/29
 • محل دفن : برازجان
 • شهید غلامرضا بوستانی

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن :
 • شهید حسن حسینیان معمره

 • نام پدر : حمزه
 • تاریخ تولد : 1350/6/1
 • تاریخ شهادت : 1370/3/10
 • محل دفن :
 • شهید علیرضا حسام زاده

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1340/10/11
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حبیب الله بهزدای

 • نام پدر : عليرضا
 • تاریخ تولد : 1340/01/05
 • تاریخ شهادت : 1360/02/03
 • محل دفن : برازجان
 • شهید مجید جمالی

 • نام پدر : منصور
 • تاریخ تولد : 1351/12/22
 • تاریخ شهادت : 1366/08/03
 • محل دفن : برازجان
 • شهید سیدمحمود جعفری

 • نام پدر : سيدمحمدجواد
 • تاریخ تولد : 1343/01/02
 • تاریخ شهادت : 1365/09/13
 • محل دفن : برازجان
 • شهید جابر مؤذنی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1337/01/05
 • تاریخ شهادت : 1359/08/27
 • محل دفن : برازجان
 • شهید شهریار تنها

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1345/11/10
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بصري
 • شهید محمد تجاره

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1343/09/01
 • تاریخ شهادت : 1378/05/05
 • محل دفن : برازجان
 • شهید صادق پیروی

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1345/02/07
 • تاریخ شهادت : 1361/08/27
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حمیدرضا پورآزاد

 • نام پدر : بهمنيار
 • تاریخ تولد : 1345/02/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/11
 • محل دفن : برازجان