دایره المعارف شهدا

شهید مرتضی صبوری

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1343/09/20
 • تاریخ شهادت : 1364/12/13
 • محل دفن : اهرم
 • شهید رضا صبوحی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/09/25
 • محل دفن : اهرم
 • شهید مصطفی صادقی

 • نام پدر : هادي
 • تاریخ تولد : 1332/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/06
 • محل دفن : اهرم
 • شهید محمدرضا عاشوری اهرمی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/06/22
 • محل دفن : اهرم
 • شهید علی عمرانی

 • نام پدر : باروني
 • تاریخ تولد : 1336/03/09
 • تاریخ شهادت : 1361/01/03
 • محل دفن : اهرم
 • شهید ناصر عمرانی

 • نام پدر : گرگعلي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/27
 • محل دفن : اهرم
 • شهید عبدالحمید غلامی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1347/11/02
 • تاریخ شهادت : 1365/10/29
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حسن قدرتیان

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1337/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید علی قاسم زاده

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید غلامرضا مرادی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/13
 • محل دفن : اهرم
 • شهید نعمت الله نوروزی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1347/01/07
 • تاریخ شهادت : 1367/05/06
 • محل دفن : اهرم
 • طلبه شهید اسماعیل رستمی

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1345/02/01
 • تاریخ شهادت : 1367/01/15
 • محل دفن : خيارزار
 • شهید غلامرضا قاسمی

 • نام پدر : خلیل
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ شهادت : 1370/02/31
 • محل دفن : جاویدالاثر
 • شهید غلامرضا قاسمی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/04/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : گناوه
 • شهید سیدحسین لطیفی

 • نام پدر : سيدلطف الله
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/01/23
 • محل دفن : سالم آباد
 • شهید سیدتقی بحرانی

 • نام پدر : سيدمحمد
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشاالله محمدی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/07/28
 • محل دفن : باشي
 • شهید حسین رستمی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : محمدعامري
 • شهید اسماعیل شاهدی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1342/11/19
 • تاریخ شهادت : 1360/12/04
 • محل دفن : محمدعامري
 • شهید سید علی دشتی حسینی

 • نام پدر : سيدمحمدعلي
 • تاریخ تولد : 1349/09/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : باغك