دایره المعارف شهدا

شهید اصغر امینی

 • نام پدر : عبدالعلي
 • تاریخ تولد : 1339/07/05
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : بردستان
 • شهید عبدالرسول بلغار

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1342/07/09
 • تاریخ شهادت : 1361/01/20
 • محل دفن : بردستان
 • شهید حسین حسن زاده

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1341/07/06
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بردستان
 • شهید محمد سماچی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1346/09/09
 • تاریخ شهادت : 1362/12/04
 • محل دفن : بردستان
 • شهید علی هوشیار

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ شهادت : 64/11/22
 • محل دفن : گلزار شهدای روستای بردستان
 • شهید مختار عاشوری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1346/07/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/03
 • محل دفن : بردستان
 • شهید علی فاریابی

 • نام پدر : صفري
 • تاریخ تولد : 1346/03/21
 • تاریخ شهادت : 1363/08/04
 • محل دفن : دير
 • شهید سهراب ابراهیمی

 • نام پدر : داراب
 • تاریخ تولد : 1340/07/14
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : بردستان
 • شهید خسرو محمدزاده

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347/05/09
 • تاریخ شهادت : 1362/04/20
 • محل دفن : بردستان
 • شهید طالب ابراهیمی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/08/06
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بردستان
 • شهید احمد اندرز

 • نام پدر : عبدالعلي
 • تاریخ تولد : 1344/06/02
 • تاریخ شهادت : 1365/02/24
 • محل دفن : بردستان
 • شهید مجید جعفری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345/02/02
 • تاریخ شهادت : 1365/03/31
 • محل دفن : بردستان
 • شهید یدالله امینی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1346/01/06
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : بردستان
 • شهید سید عبدالهادی موسوی کراماتی

 • نام پدر : سید عبدالرفیع
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : بردستان
 • شهید محمد اندرخور

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1346/02/10
 • تاریخ شهادت : 1361/02/24
 • محل دفن : بردستان
 • شهید سید عبدالمحمد کراماتی

 • نام پدر : سید کمال
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/06/15
 • محل دفن : بردستان
 • شهید مهدی اندرواژ

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1347/10/02
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بردستان
 • شهید علی عبدالهی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1336/05/05
 • تاریخ شهادت : 1361/01/05
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید حسین سلمانی

 • نام پدر : منوچهر
 • تاریخ تولد : 1346/09/10
 • تاریخ شهادت : 1365/06/15
 • محل دفن : دير
 • شهید سید محمد آورنده

 • نام پدر : سيداحمد
 • تاریخ تولد : 1337/04/13
 • تاریخ شهادت : 1361/02/14
 • محل دفن : دوراهك