دایره المعارف شهدا

شهید عبدالرسول اسماعیلی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/04/05
 • تاریخ شهادت : 1365/02/27
 • محل دفن : روستاي بنياد
 • شهید احمد جلالی ریشهری

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/03/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید یاسین ابنا رودحله

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1327/2/10
 • تاریخ شهادت : 1359/7/2
 • محل دفن :
 • شهید ابراهیم اسدی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/11/10
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : طلحه
 • شهید حسین اکبرپا

 • نام پدر : غلامحسین
 • تاریخ تولد : 1339/07/25
 • تاریخ شهادت : 1360/11/28
 • محل دفن : گورک
 • شهید علی پولادی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین محمد زمانی کنگانی

 • نام پدر : عبدالرحمن
 • تاریخ تولد : 1345/06/20
 • تاریخ شهادت : 1365/03/08
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد صحرانشین

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1343/07/01
 • تاریخ شهادت : 1363/08/03
 • محل دفن : خورموج
 • شهید عبدالعلی کنارکوهی

 • نام پدر : ماندنی
 • تاریخ تولد : 1338/04/06
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : دیلم
 • شهید علی زائری

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1348/02/05
 • تاریخ شهادت : 1361/10/14
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمود سهولی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1346/04/03
 • تاریخ شهادت : 1362/12/27
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید مهدی پژنگ

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1343/09/29
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد رفعت آزاد

 • نام پدر : نامدار
 • تاریخ تولد : 1348/02/29
 • تاریخ شهادت : 1362/04/30
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید یوسف ماحوزی

 • نام پدر : جواد
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/24
 • محل دفن : اهرم
 • شهید منصور باصری

 • نام پدر : امیر
 • تاریخ تولد : 1335/08/06
 • تاریخ شهادت : 1367/02/23
 • محل دفن : اهرم
 • شهیدمحمدرضا جمالی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ شهادت : 1364/03/20
 • محل دفن : اهرم
 • شهید کوروش باقری

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1344/01/07
 • تاریخ شهادت : 1361/08/26
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حسین جعفری

 • نام پدر : حبيب الله
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/08/21
 • محل دفن : اهرم
 • شهید مهدی دهدار

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1342/04/30
 • تاریخ شهادت : 1366/06/01
 • محل دفن : اهرم
 • شهید ناصر شاهنده پور

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/03/05
 • محل دفن : اهرم