دایره المعارف شهدا

شهید حسین کوهی صفت

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347/10/08
 • تاریخ شهادت : 1363/04/09
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید عباس امینی

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1310/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/05/09
 • محل دفن : دير
 • شهید حسین مقاتلی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1302/04/07
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید حمزه ابراهیمی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1342/06/02
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : دير
 • شهید ابراهیم كدایی

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1344/12/20
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : روستای کدایی
 • شهید صادق گنجی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1342/02/06
 • تاریخ شهادت : 1369/09/28
 • محل دفن : برازجان
 • شهید یونس چاره دان

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1347/01/05
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : دير
 • شهید موسی دوراهکی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1347/12/03
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید منصور کرمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1350/09/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : آبدان
 • شهید محمودرضا دشتی

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1342/01/03
 • تاریخ شهادت : 1359/07/28
 • محل دفن : آبكش
 • شهید محمد فولادی نیا

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1347/12/09
 • تاریخ شهادت : 1362/01/11
 • محل دفن : دير
 • شهید محمد سماچی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1346/09/09
 • تاریخ شهادت : 1362/12/04
 • محل دفن : بردستان
 • شهید محمد اندرخور

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1346/02/10
 • تاریخ شهادت : 1361/02/24
 • محل دفن : بردستان
 • شهید علی هوشیار

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ شهادت : 64/11/22
 • محل دفن : گلزار شهدای روستای بردستان
 • شهید علی دشتی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1349/09/19
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : دير
 • شهید عبدالرسول سهولی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1345/01/03
 • تاریخ شهادت : 1361/04/24
 • محل دفن : دير
 • شهید عبدالرسول بلغار

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1342/07/09
 • تاریخ شهادت : 1361/01/20
 • محل دفن : بردستان
 • شهید عباس فخرائی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1346/08/09
 • تاریخ شهادت : 1364/08/11
 • محل دفن : دير
 • شهید طالب ابراهیمی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/08/06
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بردستان
 • شهید صفدر محمدی لقب

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/09/30
 • محل دفن : بردخون