دایره المعارف شهدا

شهید محمدجعفر رستگار

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1345/04/20
 • تاریخ شهادت : 1361/08/11
 • محل دفن : درواهي
 • شهید علیکرم رستگار

 • نام پدر : محمدحسين
 • تاریخ تولد : 1345/03/28
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : درواهي
 • شهید سیدمرتضی بصری

 • نام پدر : سيدابوالحسن
 • تاریخ تولد : 1345/05/01
 • تاریخ شهادت : 1363/03/29
 • محل دفن : آب پخش
 • شهید عبدالكریم باقری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/09/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : چم درواهي
 • شهید عبدالرسول امیری

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1337/08/06
 • تاریخ شهادت : 1361/01/04
 • محل دفن : درواهي
 • شهید مهدی اخلاقی

 • نام پدر : حسین قلی
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ شهادت : 31/ 4/ 1367
 • محل دفن : گلزار شهدا درواهی
 • شهید علی كرم مهدیان

 • نام پدر : رمضان
 • تاریخ تولد : 1340/07/01
 • تاریخ شهادت : 1360/09/25
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید ابوتراب عاشوری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1312/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/08/13
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مجید جعفری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345/02/02
 • تاریخ شهادت : 1365/03/31
 • محل دفن : بردستان
 • شهید محمد جاتوت

 • نام پدر : گنجعلي
 • تاریخ تولد : 1344/02/08
 • تاریخ شهادت : 1365/01/18
 • محل دفن : بردستان
 • شهید گرگعلی چراغ زاده

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1341/07/02
 • تاریخ شهادت : 1362/07/04
 • محل دفن : جاشك
 • شهید یحیی خلیلی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1324/10/04
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : دير
 • شهید غلامحسین درون پرور

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1345/09/12
 • تاریخ شهادت : 1367/04/26
 • محل دفن : بردخون
 • شهید محمد درویشی

 • نام پدر : سلمان
 • تاریخ تولد : 1335/05/16
 • تاریخ شهادت : 1359/10/27
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید اکبر دوراهکی

 • نام پدر : ماندنی
 • تاریخ تولد : 1339/03/02
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید غلامعباس دشتی

 • نام پدر : يوسف
 • تاریخ تولد : 1327/01/01
 • تاریخ شهادت : 1375/10/26
 • محل دفن : دير
 • شهید حسین بلده

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1374/10/08
 • تاریخ شهادت : 1394/08/15
 • محل دفن : گلزار شهدای بردستان
 • شهید مختار عاشوری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1346/07/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/03
 • محل دفن : بردستان
 • شهید احمد ظلی نیا

 • نام پدر : عبدالرضا
 • تاریخ تولد : 1346/10/10
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : خرگونه
 • شهید خلیل فرخ

 • نام پدر : قاسم
 • تاریخ تولد : 1328/04/07
 • تاریخ شهادت : 1394/07/02
 • محل دفن : بردستان