دایره المعارف شهدا

شهید حسین مقاتلی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1342/04/13
 • تاریخ شهادت : 1360/06/11
 • محل دفن : چاوشي
 • شهید ابراهیم خلیلی راد

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1350/12/25
 • تاریخ شهادت : 1367/05/01
 • محل دفن : سرمستان
 • شهید احمد ناظر نژاد

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1341/04/03
 • تاریخ شهادت : 1362/04/15
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید یوسف ترک

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1339/10/05
 • تاریخ شهادت : 1362/05/03
 • محل دفن : لوهك
 • شهید مظفر سهولی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1337/07/06
 • تاریخ شهادت : 1360/02/28
 • محل دفن : گناوه
 • شهید سید محمد موسوی زاده

 • نام پدر : سید عبدالحسین
 • تاریخ تولد : 1335/09/10
 • تاریخ شهادت : 1378/02/23
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید علی سلمانی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1346/07/10
 • تاریخ شهادت : 1364/01/05
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید مظاهر زارعی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1349/07/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید عبدالمحمد گرگین

 • نام پدر : محمدحسن
 • تاریخ تولد : 1343/10/04
 • تاریخ شهادت : 1361/09/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرسول ماحوزی

 • نام پدر : جواد
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : اهرم
 • شهید ناصر جوهرزاده

 • نام پدر : عوض
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/30
 • محل دفن : جاویدالاثر /دارای یادمان در گلزار شهدای بوشهر
 • شهید عبدالحسین حمایتی

 • نام پدر : حاجي آقا
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/06/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسدالله بهادری

 • نام پدر : علی
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/05/12
 • محل دفن : جم
 • شهید عبدالله بلوکی

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مجید بشکوه

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید كرم بحرانی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1331/08/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بشيرآباد
 • شهید سیدمرتضی بحرالعلوم

 • نام پدر : سيدحسين
 • تاریخ تولد : 1344/09/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/30
 • محل دفن : سربست
 • شهید عوض بازآمده

 • نام پدر : شنبه
 • تاریخ تولد : 1299/07/01
 • تاریخ شهادت : 1366/05/09
 • محل دفن : دهكهنه
 • شهید عباس آفریدون

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/11/08
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : شبانكاره
 • شهید جلیل اشرافی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1346/06/05
 • تاریخ شهادت : 1364/11/22
 • محل دفن : خورموج