دایره المعارف شهدا

شهید ابراهیم قهرمانی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم شریف نژاد

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/05/08
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدرضا رزمی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : جزیره خارگ
 • شهید مدافع سلامت محمدرضا رزمی

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن :
 • شهید حسین معصومی

 • نام پدر : سهراب
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید جاسم بحرانی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347/01/17
 • تاریخ شهادت : 1366/09/18
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حیدر یزدانی

 • نام پدر : اسماعیل
 • تاریخ تولد : 1339/09/15
 • تاریخ شهادت : 1359/07/22
 • محل دفن : قلعه سفید
 • شهید نعمت الله شجاعی

 • نام پدر : حسنعلي
 • تاریخ تولد : 1346/06/03
 • تاریخ شهادت : 1367/03/13
 • محل دفن : برازجان
 • شهید نامدار شمالی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1334/03/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : برازجان
 • شهید یوسف شهنه زادگان

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1349/07/01
 • تاریخ شهادت : 1369/03/11
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ماندنی ذاكری فرد

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1343/01/03
 • تاریخ شهادت : 1363/04/12
 • محل دفن : چاه خاني
 • شهید محمدعلی جعفری

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1339/05/03
 • تاریخ شهادت : 1367/11/23
 • محل دفن : حسين زائري
 • شهید كریم جمشیدی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1348/06/30
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید عبدالحسین حاجی پور

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1335/02/12
 • تاریخ شهادت : 1362/12/03
 • محل دفن : شهنيا
 • شهید محمد خواجه

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1338/03/22
 • تاریخ شهادت : 1364/04/20
 • محل دفن : تلخو
 • شهید اسماعیل جمشیدی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1344/03/02
 • تاریخ شهادت : 1362/12/12
 • محل دفن : خورموج
 • شهید عباس عباسی فرد

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1361/04/02
 • تاریخ شهادت : 1362/12/22
 • محل دفن : خورموج
 • شهید حسین زارعی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/02/02
 • تاریخ شهادت : 1362/05/10
 • محل دفن : كاكي
 • شهید علی شاکرپور

 • نام پدر : خداداد
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ شهادت : 1362/05/05
 • محل دفن : گلزار شهدای بادوله
 • شهید عبدالرسول بامنیری

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1344/07/10
 • تاریخ شهادت : 1362/01/22
 • محل دفن : بامنير