دایره المعارف شهدا

شهید علی بردستانی

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1311/04/01
 • تاریخ شهادت : 1361/09/30
 • محل دفن : دير
 • شهید حسین ربیعی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/06/10
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : دير
 • شهید عبدالكریم فخرائی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1336/06/09
 • تاریخ شهادت : 1364/01/15
 • محل دفن : دير
 • شهید احمد حیدری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1339/10/12
 • تاریخ شهادت : 1357/09/13
 • محل دفن : دير
 • شهید سالم فولادی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/12/12
 • محل دفن : دير
 • شهید صفر جفاکش

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1337/06/12
 • تاریخ شهادت : 1361/02/20
 • محل دفن : دير
 • شهید حسین دوراهکی

 • نام پدر : علی
 • تاریخ تولد : 1341/04/01
 • تاریخ شهادت : 1363/01/01
 • محل دفن : دیر
 • شهید ایرج رنجبر

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1344/09/09
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : دير
 • شهید عبدالرسول سهولی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1345/01/03
 • تاریخ شهادت : 1361/04/24
 • محل دفن : دير
 • شهید رسول کشاورز

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : دير
 • شهید رضا حیدری پور

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/07/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : دير
 • شهید خدارحم فخرایی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/12/22
 • محل دفن : دير
 • شهید یونس چاره دان

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1347/01/05
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : دير
 • شهید علی دشتی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1349/09/19
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : دير
 • شهید حمزه گوركی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1336/01/09
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : دير
 • شهید علی بحرینی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1339/01/20
 • تاریخ شهادت : 1360/06/14
 • محل دفن : دير
 • شهید محمد جاتوت

 • نام پدر : گنجعلي
 • تاریخ تولد : 1344/02/08
 • تاریخ شهادت : 1365/01/18
 • محل دفن : بردستان
 • شهید عبدالحسین ابراهیمی تنها

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1345/02/09
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : دير
 • شهید عباس امینی

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1310/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/05/09
 • محل دفن : دير
 • شهید خلیل فرخ

 • نام پدر : قاسم
 • تاریخ تولد : 1328/04/07
 • تاریخ شهادت : 1394/07/02
 • محل دفن : بردستان