دایره المعارف شهدا

شهید غلامرضا زنده بودی

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1342/02/02
 • تاریخ شهادت : 1360/11/22
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید علیرضا زنده بودی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/11/28
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید عالی زنده بودی

 • نام پدر : نجف
 • تاریخ تولد : 1337/07/09
 • تاریخ شهادت : 1365/02/04
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید خسرو بهادر

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/03/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسماعیل زنده بودی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/04/24
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید ابراهیم زنده بودی

 • نام پدر : عبدالرشيد
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/06/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین زنده بودی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1343/04/27
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید خورشید خلیلی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1343/03/13
 • تاریخ شهادت : 1362/07/28
 • محل دفن : بوالخير
 • شهید محمد سلیمی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1350/01/30
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید غلامرضا سلیمی

 • نام پدر : درويش
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/21
 • محل دفن : سالم آباد
 • شهید ابراهیم شجاعی

 • نام پدر : علی
 • تاریخ تولد : 1355
 • تاریخ شهادت : 1376/03/22
 • محل دفن : امامزاده مرشد رستمي
 • شهید علی شهابی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1337/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/06
 • محل دفن : خورشهاب
 • شهید عباس صفری

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1344/06/04
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : محمدعامري
 • شهید عبدالعزیز عاشوری

 • نام پدر : اسدالله
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/02/19
 • محل دفن : گاهي
 • شهید محمد عامری نژاد

 • نام پدر : عيسي
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/21
 • محل دفن : بندر عامری
 • شهید محمد غلامی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/01/09
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوالخير
 • شهید غلامرضا فرهمند

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/23
 • محل دفن : رستمي
 • شهید سیدجلال زاهدی

 • نام پدر : سيدامرالله
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : اهرم
 • شهید ناصر شاهنده پور

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/03/05
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حسین صبوری

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1348/10/12
 • تاریخ شهادت : 1364/11/24
 • محل دفن : اهرم