دایره المعارف شهدا

شهید محمود خاج

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1340/03/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/01
 • محل دفن : گناوه
 • شهید محمود صابری

 • نام پدر : حسنعلي
 • تاریخ تولد : 1340/06/09
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : چهاربرج
 • شهید حسینعلی صداقت

 • نام پدر : غلامشاه
 • تاریخ تولد : 1337/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/01/08
 • محل دفن : صفي آباد
 • شهید علیكرم صداقت

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1332/04/03
 • تاریخ شهادت : 1359/07/03
 • محل دفن : زيارت
 • شهید محمد صمصامی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1333/08/07
 • تاریخ شهادت : 1361/02/20
 • محل دفن : بهرام آباد
 • شهید مرتضی دشتی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : ديلم
 • شهید عوض درویشی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/06/25
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : مظفري جنوبي
 • شهید محمد اندرخور

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1346/02/10
 • تاریخ شهادت : 1361/02/24
 • محل دفن : بردستان
 • شهید عبدالمحمد مصدق

 • نام پدر : فتح الله
 • تاریخ تولد : 1337/07/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/06
 • محل دفن : تنگ فارياب
 • شهید الله كرم سیاه منصوری

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1351/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/01/30
 • محل دفن : وحدتيه
 • شهید ماشاء الله سمفونی

 • نام پدر : شگرالله
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ شهادت : 1362/12/12
 • محل دفن : وحدتيه
 • شهید یدالله متولی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1346/06/30
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید اسماعیل رستمی

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1345/02/01
 • تاریخ شهادت : 1367/01/15
 • محل دفن : خيارزار
 • شهید اكبر خوشابی

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/01/20
 • محل دفن : دهقايد
 • شهید امان الله ذوالفقاری

 • نام پدر : زولفی
 • تاریخ تولد : 1346/06/10
 • تاریخ شهادت : 1363/12/22
 • محل دفن : گناوه
 • شهید فتح الله محمدی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/07/22
 • محل دفن : مفقود
 • شهید اسماعیل دشتی

 • نام پدر : داراب
 • تاریخ تولد : 1343/04/01
 • تاریخ شهادت : 1364/03/29
 • محل دفن : درواهي
 • شهید عبدالخالق نادریان

 • نام پدر : شريان
 • تاریخ تولد : 1339/01/03
 • تاریخ شهادت : 1362/09/20
 • محل دفن : سيرجان
 • شهید محمد کهن مو

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ شهادت : 18/3/1367
 • محل دفن : گلزار شهدای درواهی
 • شهید ابراهیم زارع

 • نام پدر : عليرضا
 • تاریخ تولد : 1333/07/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : درواهي