دایره المعارف شهدا

شهید احمد اندرز

 • نام پدر : عبدالعلي
 • تاریخ تولد : 1344/06/02
 • تاریخ شهادت : 1365/02/24
 • محل دفن : بردستان
 • شهید مجید جعفری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345/02/02
 • تاریخ شهادت : 1365/03/31
 • محل دفن : بردستان
 • شهید یدالله امینی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1346/01/06
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : بردستان
 • شهید سید عبدالهادی موسوی کراماتی

 • نام پدر : سید عبدالرفیع
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : بردستان
 • شهید محمد اندرخور

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1346/02/10
 • تاریخ شهادت : 1361/02/24
 • محل دفن : بردستان
 • شهید سید عبدالمحمد کراماتی

 • نام پدر : سید کمال
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/06/15
 • محل دفن : بردستان
 • شهید مهدی اندرواژ

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1347/10/02
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بردستان
 • شهید علی عبدالهی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1336/05/05
 • تاریخ شهادت : 1361/01/05
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید حسین سلمانی

 • نام پدر : منوچهر
 • تاریخ تولد : 1346/09/10
 • تاریخ شهادت : 1365/06/15
 • محل دفن : دير
 • شهید سید محمد آورنده

 • نام پدر : سيداحمد
 • تاریخ تولد : 1337/04/13
 • تاریخ شهادت : 1361/02/14
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید اکبر دوراهکی

 • نام پدر : ماندنی
 • تاریخ تولد : 1339/03/02
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید غلامعلی فاریابی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1339/06/02
 • تاریخ شهادت : 1362/04/19
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید محمدحسن احمدی

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/08/25
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید محمود احمدی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/04
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید قاسم دوراهكی

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1347/03/15
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید نعمت الله دوراهكی

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید موسی دوراهكی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1347/12/03
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید حسین کوهی صفت

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347/10/08
 • تاریخ شهادت : 1363/04/09
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید محمد فولادی نیا

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1347/12/09
 • تاریخ شهادت : 1362/01/11
 • محل دفن : دير
 • شهید حسین مقاتلی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1302/04/07
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : دوراهك