دایره المعارف شهدا

شهید اصغر امینی

 • نام پدر : عبدالعلي
 • تاریخ تولد : 1339/07/05
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : بردستان
 • شهید اردشیر خلیفات

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/12/07
 • محل دفن : بندرريگ
 • شهید عبدالرسول حیدری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/06/03
 • تاریخ شهادت : 1365/03/28
 • محل دفن : عالي حسيني
 • شهید سیدعبدالرحمن شجاع الدین

 • نام پدر : سيدعلي
 • تاریخ تولد : 1348/06/25
 • تاریخ شهادت : 1367/03/23
 • محل دفن : برازجان
 • شهید سید ابراهیم سیاسی نژاد

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/02/19
 • محل دفن : برازجان
 • شهید رضا سناپوری

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1349/01/07
 • تاریخ شهادت : 1365/03/21
 • محل دفن : سنا
 • شهید رستم فرشچی

 • نام پدر : بهزاد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حمید بهزادی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : روستای محمود احمدی
 • شهید حسین ماهینی

 • نام پدر : عبدالرحمان
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/01/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین قائدی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1348/12/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : چارک
 • شهید حسین قائدی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1343/01/02
 • تاریخ شهادت : 1362/11/13
 • محل دفن : بویری
 • شهید مراد خواجه

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1347/06/06
 • تاریخ شهادت : 1367/04/21
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید حسین خواجه

 • نام پدر : صفر
 • تاریخ تولد : 1347/05/12
 • تاریخ شهادت : 1364/06/05
 • محل دفن : چاهدول
 • شهید محمد علی خواجه

 • نام پدر : عوض
 • تاریخ تولد : 1340/08/25
 • تاریخ شهادت : 1361/08/19
 • محل دفن : مفقود
 • شهید احمد خواجه

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1342/03/10
 • تاریخ شهادت : 1364/06/05
 • محل دفن : گناوه
 • شهید حسام الدین حاجی پور

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1344/01/04
 • تاریخ شهادت : 1363/12/25
 • محل دفن : چم درواهي
 • شهید یوسف حاجی پور

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1346/06/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/02
 • محل دفن : شهنيا
 • شهید اسفندیار حاجی پور

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1345/09/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/23
 • محل دفن : شهنيا
 • شهید اصغر عدالت

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1339/02/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/20
 • محل دفن : دالكي
 • شهید اسماعیل روا

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1344/06/02
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : آبپخش