دایره المعارف شهدا

شهید حسن ابراهیمی منفرد

 • نام پدر : جابر
 • تاریخ تولد : 1341/04/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : دير
 • شهید اسماعیل سیاه بخت

 • نام پدر : بشير
 • تاریخ تولد : 1343/06/06
 • تاریخ شهادت : 1360/01/15
 • محل دفن : دير
 • شهید عباس فخرائی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1346/08/09
 • تاریخ شهادت : 1364/08/11
 • محل دفن : دير
 • شهید احمد عمرانی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1341/03/15
 • تاریخ شهادت : 1361/04/05
 • محل دفن : دير
 • شهید عبدالحسین فخرائی

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/01/30
 • محل دفن : دير
 • شهید یحیی خلیلی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1324/10/04
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : دير
 • شهید علی بردستانی

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1311/04/01
 • تاریخ شهادت : 1361/09/30
 • محل دفن : دير
 • شهید حسین ربیعی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/06/10
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : دير
 • شهید عبدالكریم فخرائی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1336/06/09
 • تاریخ شهادت : 1364/01/15
 • محل دفن : دير
 • شهید احمد حیدری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1339/10/12
 • تاریخ شهادت : 1357/09/13
 • محل دفن : دير
 • شهید سالم فولادی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/12/12
 • محل دفن : دير
 • شهید صفر جفاکش

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1337/06/12
 • تاریخ شهادت : 1361/02/20
 • محل دفن : دير
 • شهید حسین دوراهکی

 • نام پدر : علی
 • تاریخ تولد : 1341/04/01
 • تاریخ شهادت : 1363/01/01
 • محل دفن : دیر
 • شهید ایرج رنجبر

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1344/09/09
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : دير
 • شهید عبدالرسول سهولی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1345/01/03
 • تاریخ شهادت : 1361/04/24
 • محل دفن : دير
 • شهید رسول کشاورز

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : دير
 • شهید رضا حیدری پور

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/07/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : دير
 • شهید خدارحم فخرایی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/12/22
 • محل دفن : دير
 • شهید یونس چاره دان

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1347/01/05
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : دير
 • شهید علی دشتی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1349/09/19
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : دير