دایره المعارف شهدا

شهید كریم جمشیدی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1348/06/30
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید عبدالحسین حاجی پور

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1335/02/12
 • تاریخ شهادت : 1362/12/03
 • محل دفن : شهنيا
 • شهید محمد خواجه

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1338/03/22
 • تاریخ شهادت : 1364/04/20
 • محل دفن : تلخو
 • شهید اسماعیل جمشیدی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1344/03/02
 • تاریخ شهادت : 1362/12/12
 • محل دفن : خورموج
 • شهید عباس عباسی فرد

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1361/04/02
 • تاریخ شهادت : 1362/12/22
 • محل دفن : خورموج
 • شهید حسین زارعی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/02/02
 • تاریخ شهادت : 1362/05/10
 • محل دفن : كاكي
 • شهید علی شاکرپور

 • نام پدر : خداداد
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ شهادت : 1362/05/05
 • محل دفن : گلزار شهدای بادوله
 • شهید عبدالرسول بامنیری

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1344/07/10
 • تاریخ شهادت : 1362/01/22
 • محل دفن : بامنير
 • شهید جلیل جمشیدی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1348/06/30
 • تاریخ شهادت : 1361/12/24
 • محل دفن : دهداري
 • شهید عبدالله بی سر

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1308/04/20
 • تاریخ شهادت : 1361/07/02
 • محل دفن : بادوله
 • شهید حسن توپال

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1337/06/03
 • تاریخ شهادت : 1360/12/01
 • محل دفن : بادوله
 • شهید رحیم کمالی

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : گلزار شهدای بادوله
 • شهید علی فاتحی مجرد

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1344/08/02
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بادوله
 • شهید عبدالله دهار

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1336/04/03
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بادوله
 • شهید عبدالله بردستانی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1342/09/09
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : بادوله
 • شهید محمد توپال

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1335/07/05
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : خورموج
 • شهید احمد سلیمی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/11
 • محل دفن : بادوله
 • شهید سهراب بذله

 • نام پدر : حسينعلي
 • تاریخ تولد : 1342/08/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/07
 • محل دفن : خوشمكان
 • شهید ماشاالله زنده بودی

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1344/05/03
 • تاریخ شهادت : 1363/11/29
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید علی زنده بودی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1332/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/08/28
 • محل دفن : قباكلكي