دایره المعارف شهدا

شهید علی حسن پور

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت : 10/ 12/ 65
 • محل دفن : كنگان
 • شهید احمد احمدی تنها

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1337/7/5
 • تاریخ شهادت : 1364/02/23
 • محل دفن :
 • شهید عبدالحسین ساری زاده

 • نام پدر : عبدالامیر
 • تاریخ تولد : 1351/4/4
 • تاریخ شهادت : 1373/3/5
 • محل دفن :
 • شهید شاكر نصاری

 • نام پدر : عبدالكريم
 • تاریخ تولد : 1351/10/05
 • تاریخ شهادت : 1371/02/28
 • محل دفن : كنگان
 • شهید علوان ربیعی

 • نام پدر : كاظم
 • تاریخ تولد : 1349
 • تاریخ شهادت : 6/ 11/ 65
 • محل دفن : كنگان
 • شهید طاهر مهنه پورنصاری

 • نام پدر : بدر
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : كنگان
 • شهید احلم سالمی

 • نام پدر : جاسم
 • تاریخ تولد : 1347/06/10
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : كنگان
 • شهید خضیر مهنه پورنصاری

 • نام پدر : دايخ
 • تاریخ تولد : 1338/06/07
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : كنگان
 • شهید عبدالرحمن استواریان

 • نام پدر : عبدالحسین
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : کنگان
 • شهید مهدی ربیعی

 • نام پدر : لفته
 • تاریخ تولد : 1348/1/30
 • تاریخ شهادت : 1365/01/16
 • محل دفن : کنگان
 • شهید فالح مکیان

 • نام پدر : عيسي
 • تاریخ تولد : 1349/02/01
 • تاریخ شهادت : 1369/06/21
 • محل دفن : گوده
 • شهید عبدالرحمن یا علی مدد

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1337/06/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامعباس دشتی

 • نام پدر : يوسف
 • تاریخ تولد : 1327/01/01
 • تاریخ شهادت : 1375/10/26
 • محل دفن : دير
 • شهید عباس بکران

 • نام پدر : خداداد
 • تاریخ تولد : 1343/07/12
 • تاریخ شهادت : 1365/08/08
 • محل دفن : مفقودالجسد
 • شهید حسن ابراهیمی منفرد

 • نام پدر : جابر
 • تاریخ تولد : 1341/04/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : دير
 • شهید اسماعیل سیاه بخت

 • نام پدر : بشير
 • تاریخ تولد : 1343/06/06
 • تاریخ شهادت : 1360/01/15
 • محل دفن : دير
 • شهید عباس فخرائی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1346/08/09
 • تاریخ شهادت : 1364/08/11
 • محل دفن : دير
 • شهید احمد عمرانی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1341/03/15
 • تاریخ شهادت : 1361/04/05
 • محل دفن : دير
 • شهید عبدالحسین فخرائی

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/01/30
 • محل دفن : دير
 • شهید یحیی خلیلی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1324/10/04
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : دير