دایره المعارف شهدا

شهید علی آرمین

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/11/03
 • محل دفن : اهرم
 • شهید شیرزاد آرمات

 • نام پدر : گرگعلي
 • تاریخ تولد : 1345/11/20
 • تاریخ شهادت : 1360/11/19
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید امان الله آرش

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1341/06/01
 • تاریخ شهادت : 1361/07/29
 • محل دفن : بنداروز
 • شهید سید هادی آرامی

 • نام پدر : سيد عبدالرسول
 • تاریخ تولد : 1345/11/08
 • تاریخ شهادت : 1360/06/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سید جمال آرامن

 • نام پدر : سید موسی
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/01/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عباس آذریار

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1335/08/18
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : مفودالجسد
 • شهید سیدعباس آذریار

 • نام پدر : سید علی
 • تاریخ تولد : 1338/02/14
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : جم
 • شهید شهباز آذری

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1331/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/09/07
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید اسماعیل آذرگون

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1350/07/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید غلامحسین آذر پیک

 • نام پدر : کهیار
 • تاریخ تولد : 1330
 • تاریخ شهادت : 1365/10/21
 • محل دفن : جم
 • شهید محمد آخوندزاده

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1337/01/29
 • تاریخ شهادت : 1359/10/29
 • محل دفن : برازجان
 • شهید عبدالرضا آتشی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید محمد آتش زمزم

 • نام پدر : نامدار
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/09/04
 • محل دفن : برازجان
 • شهید شکرالله آباش

 • نام پدر : عبدالنبي
 • تاریخ تولد : 1335/02/03
 • تاریخ شهادت : 1359/09/06
 • محل دفن : خارگ
 • شهید حسن سیفی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1345/08/22
 • تاریخ شهادت : 1365/04/14
 • محل دفن : اخند
 • نام پدر :
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن :
 • شهید عبدالرحیم قاسمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1350/03/01
 • تاریخ شهادت : 1366/11/04
 • محل دفن : زيارت
 • شهید سهراب (محمد) شباب

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1340/07/01
 • تاریخ شهادت : 1364/04/20
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید علی ربیعی

 • نام پدر : خلف
 • تاریخ تولد : 1341/10/10
 • تاریخ شهادت : 1362/07/11
 • محل دفن : -
 • شهید محمد پوزش

 • نام پدر : ابوالقاسم
 • تاریخ تولد : 1338/10/23
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : بردستان