دایره المعارف شهدا

شهید حسین خواجه

 • نام پدر : صفر
 • تاریخ تولد : 1347/05/12
 • تاریخ شهادت : 1364/06/05
 • محل دفن : چاهدول
 • شهید محمد علی خواجه

 • نام پدر : عوض
 • تاریخ تولد : 1340/08/25
 • تاریخ شهادت : 1361/08/19
 • محل دفن : مفقود
 • شهید احمد خواجه

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1342/03/10
 • تاریخ شهادت : 1364/06/05
 • محل دفن : گناوه
 • شهید حسام الدین حاجی پور

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1344/01/04
 • تاریخ شهادت : 1363/12/25
 • محل دفن : چم درواهي
 • شهید یوسف حاجی پور

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1346/06/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/02
 • محل دفن : شهنيا
 • شهید اسفندیار حاجی پور

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1345/09/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/23
 • محل دفن : شهنيا
 • شهید اصغر عدالت

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1339/02/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/20
 • محل دفن : دالكي
 • شهید اسماعیل روا

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1344/06/02
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : آبپخش
 • شهید ابراهیم قهرمانی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم شریف نژاد

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/05/08
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدرضا رزمی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : جزیره خارگ
 • شهید مدافع سلامت محمدرضا رزمی

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن :
 • شهید حسین معصومی

 • نام پدر : سهراب
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید جاسم بحرانی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347/01/17
 • تاریخ شهادت : 1366/09/18
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حیدر یزدانی

 • نام پدر : اسماعیل
 • تاریخ تولد : 1339/09/15
 • تاریخ شهادت : 1359/07/22
 • محل دفن : قلعه سفید
 • شهید نعمت الله شجاعی

 • نام پدر : حسنعلي
 • تاریخ تولد : 1346/06/03
 • تاریخ شهادت : 1367/03/13
 • محل دفن : برازجان
 • شهید نامدار شمالی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1334/03/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : برازجان
 • شهید یوسف شهنه زادگان

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1349/07/01
 • تاریخ شهادت : 1369/03/11
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ماندنی ذاكری فرد

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1343/01/03
 • تاریخ شهادت : 1363/04/12
 • محل دفن : چاه خاني
 • شهید محمدعلی جعفری

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1339/05/03
 • تاریخ شهادت : 1367/11/23
 • محل دفن : حسين زائري