دایره المعارف شهدا

شهید سیدمجید عسكری

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1346/06/25
 • تاریخ شهادت : 1361/08/12
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید علی پناه حاجب

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1313/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/11/18
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید حسن بلوکی

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن :
 • شهید محمدجعفر شهسواری

 • نام پدر : حاج محمد
 • تاریخ تولد : 1331/03/03
 • تاریخ شهادت : 1359/11/10
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید سیدمحمدعلی موسوی

 • نام پدر : سيدابراهيم
 • تاریخ تولد : 1343/06/01
 • تاریخ شهادت : 1364/03/25
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید عبدالكریم رمضانی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1345/05/10
 • تاریخ شهادت : 1362/12/12
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید ظهراب كهن

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1337/01/09
 • تاریخ شهادت : 1360/09/08
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید جعفر خاوری

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1341/10/01
 • تاریخ شهادت : 1361/03/03
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید محمدرضا آزادمنش

 • نام پدر : عبدالكريم
 • تاریخ تولد : 1344/02/20
 • تاریخ شهادت : 1363/10/13
 • محل دفن : برازجان
 • شهید الله داد تیموری

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1333/02/01
 • تاریخ شهادت : 1360/05/22
 • محل دفن : رود فارياب
 • شهید حسین جمتود

 • نام پدر : محمدقلي
 • تاریخ تولد : 1347/07/09
 • تاریخ شهادت : 1364/05/16
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید نصرالله جمیری

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1341/03/01
 • تاریخ شهادت : 1359/07/30
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید علی بخش چكله

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1339/03/20
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : پرجونك
 • شهید حسین جوكار

 • نام پدر : الله داد
 • تاریخ تولد : 1343/06/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/01
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید مختار حاج باقری

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1340/06/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/25
 • محل دفن : شيراز
 • شهید بهمن حسن زاده

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1330/01/03
 • تاریخ شهادت : 1359/07/10
 • محل دفن : آبادان
 • شهید محمد حاج باقری

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1344/09/10
 • تاریخ شهادت : 1361/01/06
 • محل دفن : شيراز
 • شهید محمدرضا حسینی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1331/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/09/28
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید هاشم امیری

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/06/02
 • تاریخ شهادت : 1365/08/08
 • محل دفن : گناوه
 • شهید محمد آورند

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1349/04/09
 • تاریخ شهادت : 1369/01/30
 • محل دفن : گناوه