دایره المعارف شهدا

شهید فریدون خورموجی

 • نام پدر : درويش
 • تاریخ تولد : 1351/03/27
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد بلوچ زنگیان

 • نام پدر : مهین
 • تاریخ تولد : 1331/03/02
 • تاریخ شهادت : 1360/03/04
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید ماشاالله ناجی بوشهری

 • نام پدر : محمدجعفر
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامرضا ماهینی

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/01/12
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید جعفر نصاری

 • نام پدر : محی
 • تاریخ تولد : 1350/9/1
 • تاریخ شهادت : 1369/7/6
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید سیاوش پاکار

 • نام پدر : صفر
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ شهادت : 1376/07/17
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید عبدالحسین شریفیان

 • نام پدر : جابر
 • تاریخ تولد : 1346/06/06
 • تاریخ شهادت : 1371/11/19
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید ماشاالله دشتی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1337/03/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدجعفر سعیدی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1334/04/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : گناوه
 • شهید حسین شهابی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/19
 • محل دفن : ريز
 • شهید قاسم کاظمی

 • نام پدر : سلمان
 • تاریخ تولد : 1344/02/10
 • تاریخ شهادت : 1366/01/12
 • محل دفن : ارومیه
 • شهید حکیم اسماعیل زاده

 • نام پدر : خلیل
 • تاریخ تولد : 1354/08/10
 • تاریخ شهادت : 1367/01/26
 • محل دفن : کنگان
 • شهید منصور بهزادی

 • نام پدر : عبدالرضا
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/23
 • محل دفن : کنگان
 • شهید حمزه سمعتی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/04/30
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید سيد محمود مصلح

 • نام پدر : سيد هاشم
 • تاریخ تولد : 1333
 • تاریخ شهادت : 9/ 9/ 60
 • محل دفن : كنگان
 • شهید احمد بشی

 • نام پدر : علمدار
 • تاریخ تولد : 1327
 • تاریخ شهادت : 1382/03/27
 • محل دفن : گنگان
 • شهید خلیل شعبانی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1330/05/20
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : كنگان
 • شهید عبدالله صفا

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ شهادت : 1361/02/24
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد پورکوهی

 • نام پدر : عبدالرضا
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ شهادت : 24/ 2/ 61
 • محل دفن : كنگان
 • شهید غلامرضا فرحی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1340/05/26
 • تاریخ شهادت : 1361/04/24
 • محل دفن : كنگان