دایره المعارف شهدا

شهید شکرالله آباش

 • نام پدر : عبدالنبي
 • تاریخ تولد : 1335/02/03
 • تاریخ شهادت : 1359/09/06
 • محل دفن : خارگ
 • شهید حسن سیفی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1345/08/22
 • تاریخ شهادت : 1365/04/14
 • محل دفن : اخند
 • نام پدر :
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن :
 • شهید احمد احمدزاده

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1348/02/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/10
 • محل دفن : آباد
 • شهید عبدالرحیم قاسمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1350/03/01
 • تاریخ شهادت : 1366/11/04
 • محل دفن : زيارت
 • شهید سهراب (محمد) شباب

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1340/07/01
 • تاریخ شهادت : 1364/04/20
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید علی ربیعی

 • نام پدر : خلف
 • تاریخ تولد : 1341/10/10
 • تاریخ شهادت : 1362/07/11
 • محل دفن : -
 • شهید محمد پوزش

 • نام پدر : ابوالقاسم
 • تاریخ تولد : 1338/10/23
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : بردستان
 • شهید اصغر امینی

 • نام پدر : عبدالعلي
 • تاریخ تولد : 1339/07/05
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : بردستان
 • شهید اردشیر خلیفات

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/12/07
 • محل دفن : بندرريگ
 • شهید عبدالرسول حیدری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/06/03
 • تاریخ شهادت : 1365/03/28
 • محل دفن : عالي حسيني
 • شهید سیدعبدالرحمن شجاع الدین

 • نام پدر : سيدعلي
 • تاریخ تولد : 1348/06/25
 • تاریخ شهادت : 1367/03/23
 • محل دفن : برازجان
 • شهید سید ابراهیم سیاسی نژاد

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/02/19
 • محل دفن : برازجان
 • شهید رضا سناپوری

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1349/01/07
 • تاریخ شهادت : 1365/03/21
 • محل دفن : سنا
 • شهید رستم فرشچی

 • نام پدر : بهزاد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حمید بهزادی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : روستای محمود احمدی
 • شهید حسین ماهینی

 • نام پدر : عبدالرحمان
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/01/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین قائدی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1348/12/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : چارک
 • شهید حسین قائدی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1343/01/02
 • تاریخ شهادت : 1362/11/13
 • محل دفن : بویری
 • شهید مراد خواجه

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1347/06/06
 • تاریخ شهادت : 1367/04/21
 • محل دفن : سعدآباد