دایره المعارف شهدا

شهید اسماعیل افروز

 • نام پدر : محمد علي
 • تاریخ تولد : 1348/02/23
 • تاریخ شهادت : 1364/05/17
 • محل دفن : روستاي جائينك
 • شهید حیدر افساء

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1347/11/01
 • تاریخ شهادت : 1362/07/28
 • محل دفن : باشي
 • شهید محمد احمدی

 • نام پدر : عوض
 • تاریخ تولد : 1337/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : دلوار
 • شهید محمد احمدی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1328/07/29
 • تاریخ شهادت : 1365/11/30
 • محل دفن : روستاي كاكي
 • شهید محمد آتش زمزم

 • نام پدر : نامدار
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/09/04
 • محل دفن : برازجان
 • شهید سید عسکر احمدی

 • نام پدر : سيداحمد
 • تاریخ تولد : 1331/09/03
 • تاریخ شهادت : 1360/02/12
 • محل دفن : بي براء
 • شهید اسماعیل آذرگون

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1350/07/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید حسین پورمند

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1337/11/24
 • تاریخ شهادت : 1359/07/23
 • محل دفن : برازجان
 • شهید عبدالنبی یحیایی

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ شهادت : 1362/05/08
 • محل دفن : تنگ ارم
 • شهید خلیل زیراهی

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1345/02/15
 • تاریخ شهادت : 1367/01/30
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید رضا زیراهی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسین تنگستانی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1328/02/03
 • تاریخ شهادت : 1363/11/24
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید اكبر غلامی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1341/02/06
 • تاریخ شهادت : 1362/01/21
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید حسن کریمی راد

 • نام پدر : محمدكريم
 • تاریخ تولد : 1329/06/09
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : برازجان
 • شهید محمود عباسزاده

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1344/01/20
 • تاریخ شهادت : 1365/05/01
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید خدارحم اقتداری

 • نام پدر : علي بناري
 • تاریخ تولد : 1351/07/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید محمد کریم کشفی

 • نام پدر : ابراهیم
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ شهادت : 12/2/1360
 • محل دفن :
 • شهید سیدحسین پورحسینی

 • نام پدر : سيدمحمود
 • تاریخ تولد : 1339/07/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید حسن باقری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/03/13
 • تاریخ شهادت : 1359/07/28
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید علی عباس زاده

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1345/06/13
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : درودگاه