دایره المعارف شهدا

شهید احمد رئیسی زاده

 • نام پدر : حسينقلي
 • تاریخ تولد : 1347/02/21
 • تاریخ شهادت : 1363/06/30
 • محل دفن : زيارت
 • شهید محمد صادق غریبی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهیده زهرا رگبار

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد :
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن :
 • شهید عباس احمد زاده

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1318/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : چهارروستايي
 • شهید محمد بهزادی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/12/06
 • محل دفن : گناوه
 • شهید یدالله قائدی

 • نام پدر : بهمنيار
 • تاریخ تولد : 1337/09/03
 • تاریخ شهادت : 1359/08/09
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسن قائدی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1349/04/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/28
 • محل دفن : بردخون
 • شهید ابراهیم قائد

 • نام پدر : محمدامين
 • تاریخ تولد : 1341/01/03
 • تاریخ شهادت : 1364/02/03
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسین فرآینه

 • نام پدر : فتح الله
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/11/27
 • محل دفن : برازجان
 • شهید قنبر قنبری

 • نام پدر : سالم
 • تاریخ تولد : 1342/06/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بيدخون
 • شهید علی قنبری

 • نام پدر : ميرزا
 • تاریخ تولد : 1334/05/10
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : ريز
 • شهید امرالله قنبری

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1344/11/16
 • تاریخ شهادت : 1363/02/14
 • محل دفن : برازجان
 • شهید بهزاد بهزادی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1341/09/10
 • تاریخ شهادت : 1365/06/09
 • محل دفن : مال قائد
 • شهید ابراهیم بهزادی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1344/09/01
 • تاریخ شهادت : 1363/05/10
 • محل دفن : برازجان
 • شهید سید اکبر امیرزاده

 • نام پدر : سيدعبدالرشيد
 • تاریخ تولد : 1341/02/04
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : اهرم
 • شهید احمد ریزی

 • نام پدر : حاجی
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/12/16
 • محل دفن : ریز
 • شهید هادی ابرار

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا آتشی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید اسماعیل شبل حکما بوشهری نژاد

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1333/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد تندی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1331/01/02
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : بوشهر