دایره المعارف شهدا

شهید عبدالله صفا

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ شهادت : 1361/02/24
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد پورکوهی

 • نام پدر : عبدالرضا
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ شهادت : 24/ 2/ 61
 • محل دفن : كنگان
 • شهید غلامرضا فرحی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1340/05/26
 • تاریخ شهادت : 1361/04/24
 • محل دفن : كنگان
 • شهید اسماعیل بحرینی پور

 • نام پدر : ابراهیم
 • تاریخ تولد : 1340/08/07
 • تاریخ شهادت : 1361/12/21
 • محل دفن : کنگان
 • شهید محمد نامدار

 • نام پدر : عزيز
 • تاریخ تولد : 1344/01/10
 • تاریخ شهادت : 1361/01/16
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد محمدی

 • نام پدر : عبدالرسول
 • تاریخ تولد : 1344/08/10
 • تاریخ شهادت : 1361/02/23
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد عاشوری

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1317/06/30
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید محمد پرهیزگار

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت : 2/ 1/ 61
 • محل دفن : كنگان
 • شهید عباس روشن قیاس

 • نام پدر : عبدالحمید
 • تاریخ تولد : 1349/4/1
 • تاریخ شهادت : 1394/05/03
 • محل دفن :
 • شهید علی حسن پور

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت : 10/ 12/ 65
 • محل دفن : كنگان
 • شهید احمد احمدی تنها

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1337/7/5
 • تاریخ شهادت : 1364/02/23
 • محل دفن :
 • شهید عبدالحسین ساری زاده

 • نام پدر : عبدالامیر
 • تاریخ تولد : 1351/4/4
 • تاریخ شهادت : 1373/3/5
 • محل دفن :
 • شهید شاكر نصاری

 • نام پدر : عبدالكريم
 • تاریخ تولد : 1351/10/05
 • تاریخ شهادت : 1371/02/28
 • محل دفن : كنگان
 • شهید علوان ربیعی

 • نام پدر : كاظم
 • تاریخ تولد : 1349
 • تاریخ شهادت : 6/ 11/ 65
 • محل دفن : كنگان
 • شهید طاهر مهنه پورنصاری

 • نام پدر : بدر
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : كنگان
 • شهید احلم سالمی

 • نام پدر : جاسم
 • تاریخ تولد : 1347/06/10
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : كنگان
 • شهید خضیر مهنه پورنصاری

 • نام پدر : دايخ
 • تاریخ تولد : 1338/06/07
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : كنگان
 • شهید عبدالرحمن استواریان

 • نام پدر : عبدالحسین
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : کنگان
 • شهید مهدی ربیعی

 • نام پدر : لفته
 • تاریخ تولد : 1348/1/30
 • تاریخ شهادت : 1365/01/16
 • محل دفن : کنگان
 • شهید فالح مکیان

 • نام پدر : عيسي
 • تاریخ تولد : 1349/02/01
 • تاریخ شهادت : 1369/06/21
 • محل دفن : گوده