دایره المعارف شهدا

شهید اسماعیل شبل حکما بوشهری نژاد

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1333/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد تندی

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1331/01/02
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محسن چکاه

 • نام پدر : قاسم
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد غلامی زاده

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1330/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/12/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین غلامی زاده

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1341/01/09
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : مفقود
 • شهید فضل الله حیاتی

 • نام پدر : كهزاد
 • تاریخ تولد : 1347/07/02
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : گناوه
 • شهید محمدرضا وحدتیان

 • نام پدر : مصطفي
 • تاریخ تولد : 1345/12/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عباس رنجبر

 • نام پدر : بهروز
 • تاریخ تولد : 1339/04/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/19
 • محل دفن : خارگ
 • شهید مجید بشکوه

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید كریم آلتوان

 • نام پدر : جعفرقلي
 • تاریخ تولد : 1331/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید یوسف شهنه زادگان

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1349/07/01
 • تاریخ شهادت : 1369/03/11
 • محل دفن : برازجان
 • شهید كیكاوس عاطفه دوست

 • نام پدر : سرمست
 • تاریخ تولد : 1346/06/29
 • تاریخ شهادت : 1365/10/30
 • محل دفن : كلمه
 • شهید سیدمجید عسكری

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1346/06/25
 • تاریخ شهادت : 1361/08/12
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید محمداسماعیل شولی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1341/07/01
 • تاریخ شهادت : 1363/07/05
 • محل دفن : شول
 • شهید محمد بنافی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1343/02/02
 • تاریخ شهادت : 1365/03/03
 • محل دفن : بنارسليماني
 • شهید محمد خسروی لقب

 • نام پدر : صفر
 • تاریخ تولد : 1343/11/03
 • تاریخ شهادت : 1362/07/29
 • محل دفن : برازجان
 • شهید یوسف زینبی

 • نام پدر : موسي
 • تاریخ تولد : 1333/02/03
 • تاریخ شهادت : 1360/09/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید سیدجمال آرامن

 • نام پدر : سيدموسي
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/01/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدحسین جمهوری

 • نام پدر : داراب
 • تاریخ تولد : 1363/10/01
 • تاریخ شهادت : 1360/02/29
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید اكبر صدیق برازجانی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/02
 • محل دفن : بوشهر