دایره المعارف شهدا

شهید غلامعلی دشتی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/06/30
 • محل دفن : شوركي
 • شهید محمد اسماعیلی

 • نام پدر : گرگعلي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/02/26
 • محل دفن : روستاي گلستان
 • شهید غلامعلی عبدالهی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1351/04/10
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی پورابراهیم

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1339/06/04
 • تاریخ شهادت : 1361/02/16
 • محل دفن : ديلم
 • شهید سیدحسین هاشمی

 • نام پدر : سيدمحمد
 • تاریخ تولد : 1343/01/02
 • تاریخ شهادت : 1360/12/29
 • محل دفن : محمدعامري
 • شهید خضر نامور

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : دلوار
 • شهید محمد نوروزی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/11/25
 • محل دفن : دلوار
 • شهید عبدالرحیم منصوری

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/10
 • محل دفن : جائينك
 • شهید ابراهیم موسایی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1341/04/04
 • تاریخ شهادت : 1362/12/03
 • محل دفن : جائينك
 • شهید عبدالحسین محمدی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/12/11
 • محل دفن : جائينك
 • شهید احمد قائدی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345/03/11
 • تاریخ شهادت : 1362/05/18
 • محل دفن : محمدعامري
 • شهید حسن عالی نژاد

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1343/01/31
 • تاریخ شهادت : 1359/07/03
 • محل دفن : دلوار
 • شهید خدر رضایی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/07/19
 • محل دفن : جائينك
 • شهید اسماعیل رستمی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1309/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : رستمي
 • شهید عباس جمشیر

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/12/16
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد جمادی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/11/15
 • تاریخ شهادت : 1360/12/29
 • محل دفن : دلوار
 • شهید حسین پیوست

 • نام پدر : خورشيد
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : جائينك
 • شهید غلامرضا پینو

 • نام پدر : رستم
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/01/30
 • محل دفن : جائينك
 • شهید محمد برهمند پور

 • نام پدر : عبدالرحمن
 • تاریخ تولد : 1341/06/10
 • تاریخ شهادت : 1361/03/01
 • محل دفن : جائينك
 • شهید محمدرضا احمدپری

 • نام پدر : ابوالقاسم
 • تاریخ تولد : 1344/02/19
 • تاریخ شهادت : 1361/08/29
 • محل دفن : جائينك