دایره المعارف شهدا

شهید الله کرم آشفته

 • نام پدر : محمد علی
 • تاریخ تولد : 1347/04/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن :
 • شهید حسین آستروتین

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1332/06/05
 • تاریخ شهادت : 1359/07/06
 • محل دفن : خورموج
 • شهید فاضل آستانه بوشهری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1312/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/12/11
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی آزمون

 • نام پدر : دشتي
 • تاریخ تولد : 1319/03/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/29
 • محل دفن : شنبه
 • شهید محمدرضا آزادمنش

 • نام پدر : عبدالكريم
 • تاریخ تولد : 1344/02/20
 • تاریخ شهادت : 1363/10/13
 • محل دفن : برازجان
 • شهید خسرو آزاد شهرکی

 • نام پدر : صفر
 • تاریخ تولد : 1337/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/02/25
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد آزاد

 • نام پدر : عبدالرحمان
 • تاریخ تولد : 1341/01/02
 • تاریخ شهادت : 1364/05/30
 • محل دفن : پرک
 • شهید علی آرمین

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/11/03
 • محل دفن : اهرم
 • شهید شیرزاد آرمات

 • نام پدر : گرگعلي
 • تاریخ تولد : 1345/11/20
 • تاریخ شهادت : 1360/11/19
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید امان الله آرش

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1341/06/01
 • تاریخ شهادت : 1361/07/29
 • محل دفن : بنداروز
 • شهید سید هادی آرامی

 • نام پدر : سيد عبدالرسول
 • تاریخ تولد : 1345/11/08
 • تاریخ شهادت : 1360/06/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سید جمال آرامن

 • نام پدر : سید موسی
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/01/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عباس آذریار

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1335/08/18
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : مفودالجسد
 • شهید سیدعباس آذریار

 • نام پدر : سید علی
 • تاریخ تولد : 1338/02/14
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : جم
 • شهید شهباز آذری

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1331/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/09/07
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید اسماعیل آذرگون

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1350/07/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید غلامحسین آذر پیک

 • نام پدر : کهیار
 • تاریخ تولد : 1330
 • تاریخ شهادت : 1365/10/21
 • محل دفن : جم
 • شهید محمد آخوندزاده

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1337/01/29
 • تاریخ شهادت : 1359/10/29
 • محل دفن : برازجان
 • شهید عبدالرضا آتشی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید محمد آتش زمزم

 • نام پدر : نامدار
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/09/04
 • محل دفن : برازجان