دایره المعارف شهدا

شهید یاسین ابنا رودحله

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1327/2/10
 • تاریخ شهادت : 1359/7/2
 • محل دفن :
 • شهید سیداسدالله ابطحی

 • نام پدر : سيدعبدالهادی
 • تاریخ تولد : 1341/02/10
 • تاریخ شهادت : 1361/02/12
 • محل دفن : چارک
 • شهید احمد ابریشمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1344/12/01
 • تاریخ شهادت : 1361/08/11
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسن ابراهیمی منفرد

 • نام پدر : جابر
 • تاریخ تولد : 1341/04/02
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : دير
 • شهید عبدالحسین ابراهیمی تنها

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1345/02/09
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : دير
 • شهید یوسف ابراهیمی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن : سهمو جنوبی
 • شهید عبدالله ابراهیمی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن :
 • شهید طالب ابراهیمی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/08/06
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : بردستان
 • شهید سهراب ابراهیمی

 • نام پدر : داراب
 • تاریخ تولد : 1340/07/14
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : بردستان
 • شهید حمزه ابراهیمی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1342/06/02
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : دير
 • شهید حسین ابراهیمی

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1343/02/03
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم ابراهیمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1342/04/15
 • تاریخ شهادت : 1361/10/13
 • محل دفن : خورموج
 • شهید ضرغام ابراهیمی زاده

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/08/25
 • تاریخ شهادت : 1365/01/08
 • محل دفن : روستاي حصار
 • شهید غلامرضا کرامت

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1341/08/06
 • تاریخ شهادت : 1363/12/04
 • محل دفن : بنارسليماني
 • شهید حمزه ابراهیم زاده

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1332/03/11
 • تاریخ شهادت : 1361/01/08
 • محل دفن : گناوه
 • شهید هادی ابرار

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سهراب آیشته

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1348/01/10
 • تاریخ شهادت : 1367/09/11
 • محل دفن : چهل زرعی عجم
 • شهید اسدالله آهنجان

 • نام پدر : حاجی
 • تاریخ تولد : 1336/06/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : جم
 • شهید سید محمد آورنده

 • نام پدر : سيداحمد
 • تاریخ تولد : 1337/04/13
 • تاریخ شهادت : 1361/02/14
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید محمد آورند

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1349/04/09
 • تاریخ شهادت : 1369/01/30
 • محل دفن : گناوه