دایره المعارف شهدا

شهید غلامعباس آل رستمی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1341/07/25
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمد آل بویه

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1337/04/03
 • تاریخ شهادت : 1361/02/11
 • محل دفن : خورموج
 • شهید خلف آلبوغبیش

 • نام پدر : مشكور
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/04/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسن آگوش

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ شهادت : 1361/05/25
 • محل دفن : بیدخون
 • شهید فتح الله آشناگر

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1337/06/10
 • تاریخ شهادت : 1361/12/15
 • محل دفن : دهداران
 • شهید سید جمال آرامن

 • نام پدر : سید موسی
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/01/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین ماهینی

 • نام پدر : عبدالرحمان
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/01/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم شریف نژاد

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/05/08
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید یوسف شهنه زادگان

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1349/07/01
 • تاریخ شهادت : 1369/03/11
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم زنده بودی

 • نام پدر : عبدالرشيد
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/06/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سیدجلال زاهدی

 • نام پدر : سيدامرالله
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : اهرم
 • شهید ناصر شاهنده پور

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/03/05
 • محل دفن : اهرم
 • شهید مرتضی صبوری

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1343/09/20
 • تاریخ شهادت : 1364/12/13
 • محل دفن : اهرم
 • شهید ناصر عمرانی

 • نام پدر : گرگعلي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/27
 • محل دفن : اهرم
 • شهید نعمت الله نوروزی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1347/01/07
 • تاریخ شهادت : 1367/05/06
 • محل دفن : اهرم
 • شهید یدالله متولی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1346/06/30
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید محمد کهن مو

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ شهادت : 18/3/1367
 • محل دفن : گلزار شهدای درواهی
 • شهید عبدالكریم باقری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/09/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : چم درواهي
 • شهید عبدالرسول امیری

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1337/08/06
 • تاریخ شهادت : 1361/01/04
 • محل دفن : درواهي
 • شهید مهدی اخلاقی

 • نام پدر : حسین قلی
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ شهادت : 31/ 4/ 1367
 • محل دفن : گلزار شهدا درواهی