دایره المعارف شهدا

شهید احمد انگالی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1344/06/15
 • تاریخ شهادت : 1370/04/10
 • محل دفن : كره بند
 • شهید عبدالرحمان رنجبر دهقان

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1339/01/10
 • تاریخ شهادت : 1359/07/19
 • محل دفن : جاویدالاثر
 • شهید ابراهیم قناعت زاده

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1336/10/02
 • تاریخ شهادت : 1361/01/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدعلی پورمحمد تنگستانی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1330/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید پرویز فرشید

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1337/02/25
 • تاریخ شهادت : 1361/02/12
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالحسین حمایتی

 • نام پدر : حاجي آقا
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/06/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامرضا کرامت

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1341/08/06
 • تاریخ شهادت : 1363/12/04
 • محل دفن : بنارسليماني
 • شهید محمد بهزادی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/12/06
 • محل دفن : گناوه
 • شهید ابراهیم قائد

 • نام پدر : محمدامين
 • تاریخ تولد : 1341/01/03
 • تاریخ شهادت : 1364/02/03
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسین فرآینه

 • نام پدر : فتح الله
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/11/27
 • محل دفن : برازجان
 • شهید علی قنبری

 • نام پدر : ميرزا
 • تاریخ تولد : 1334/05/10
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : ريز
 • شهید سید اکبر امیرزاده

 • نام پدر : سيدعبدالرشيد
 • تاریخ تولد : 1341/02/04
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حسین غلامی زاده

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1341/01/09
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : مفقود
 • شهید یوسف شهنه زادگان

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1349/07/01
 • تاریخ شهادت : 1369/03/11
 • محل دفن : برازجان
 • شهید كیكاوس عاطفه دوست

 • نام پدر : سرمست
 • تاریخ تولد : 1346/06/29
 • تاریخ شهادت : 1365/10/30
 • محل دفن : كلمه
 • شهید محمد خسروی لقب

 • نام پدر : صفر
 • تاریخ تولد : 1343/11/03
 • تاریخ شهادت : 1362/07/29
 • محل دفن : برازجان
 • شهید یوسف زینبی

 • نام پدر : موسي
 • تاریخ تولد : 1333/02/03
 • تاریخ شهادت : 1360/09/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید سیدجمال آرامن

 • نام پدر : سيدموسي
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/01/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اكبر صدیق برازجانی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید جعفر نصاری

 • نام پدر : محی
 • تاریخ تولد : 1350/9/1
 • تاریخ شهادت : 1369/7/6
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر