دایره المعارف شهدا

شهید یدالله متولی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1346/06/30
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید محمد کهن مو

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ شهادت : 18/3/1367
 • محل دفن : گلزار شهدای درواهی
 • شهید عبدالكریم باقری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/09/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : چم درواهي
 • شهید عبدالرسول امیری

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1337/08/06
 • تاریخ شهادت : 1361/01/04
 • محل دفن : درواهي
 • شهید مهدی اخلاقی

 • نام پدر : حسین قلی
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ شهادت : 31/ 4/ 1367
 • محل دفن : گلزار شهدا درواهی
 • شهید مجید جعفری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345/02/02
 • تاریخ شهادت : 1365/03/31
 • محل دفن : بردستان
 • شهید محمد جاتوت

 • نام پدر : گنجعلي
 • تاریخ تولد : 1344/02/08
 • تاریخ شهادت : 1365/01/18
 • محل دفن : بردستان
 • شهید گرگعلی چراغ زاده

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1341/07/02
 • تاریخ شهادت : 1362/07/04
 • محل دفن : جاشك
 • شهید محمد درویشی

 • نام پدر : سلمان
 • تاریخ تولد : 1335/05/16
 • تاریخ شهادت : 1359/10/27
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید عبدالرحمن یا علی مدد

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1337/06/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید احمد انگالی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1344/06/15
 • تاریخ شهادت : 1370/04/10
 • محل دفن : كره بند
 • شهید سیدجواد چرخان

 • نام پدر : سيدبهروز
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/11/03
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سید عبدالهادی موسوی کراماتی

 • نام پدر : سید عبدالرفیع
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : بردستان
 • شهید عبدالحسین شریفیان

 • نام پدر : جابر
 • تاریخ تولد : 1346/06/06
 • تاریخ شهادت : 1371/11/19
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید سیدمهدی محمدی

 • نام پدر : سيدحسين
 • تاریخ تولد : 1332/12/03
 • تاریخ شهادت : 1357/12/21
 • محل دفن : بهشت ‌سجاد(ع) برازجان
 • شهید محمدرضا بندرریگی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید نعمت الله بریدانی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی بختیاری آزاد

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1343/02/03
 • تاریخ شهادت : 1364/04/20
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم قناعت زاده

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1336/10/02
 • تاریخ شهادت : 1361/01/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرحمان رنجبر دهقان

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1339/01/10
 • تاریخ شهادت : 1359/07/19
 • محل دفن : جاویدالاثر