دایره المعارف شهدا

شهید محمد اندرخور

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1346/02/10
 • تاریخ شهادت : 1361/02/24
 • محل دفن : بردستان
 • شهید مجید جعفری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345/02/02
 • تاریخ شهادت : 1365/03/31
 • محل دفن : بردستان
 • شهید محمد جاتوت

 • نام پدر : گنجعلي
 • تاریخ تولد : 1344/02/08
 • تاریخ شهادت : 1365/01/18
 • محل دفن : بردستان
 • شهید گرگعلی چراغ زاده

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1341/07/02
 • تاریخ شهادت : 1362/07/04
 • محل دفن : جاشك
 • شهید یحیی خلیلی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1324/10/04
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : دير
 • شهید غلامحسین درون پرور

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1345/09/12
 • تاریخ شهادت : 1367/04/26
 • محل دفن : بردخون
 • شهید محمد درویشی

 • نام پدر : سلمان
 • تاریخ تولد : 1335/05/16
 • تاریخ شهادت : 1359/10/27
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید اکبر دوراهکی

 • نام پدر : ماندنی
 • تاریخ تولد : 1339/03/02
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید غلامعباس دشتی

 • نام پدر : يوسف
 • تاریخ تولد : 1327/01/01
 • تاریخ شهادت : 1375/10/26
 • محل دفن : دير
 • شهید حسین بلده

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1374/10/08
 • تاریخ شهادت : 1394/08/15
 • محل دفن : گلزار شهدای بردستان
 • شهید مختار عاشوری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1346/07/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/03
 • محل دفن : بردستان
 • شهید احمد ظلی نیا

 • نام پدر : عبدالرضا
 • تاریخ تولد : 1346/10/10
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : خرگونه
 • شهید خلیل فرخ

 • نام پدر : قاسم
 • تاریخ تولد : 1328/04/07
 • تاریخ شهادت : 1394/07/02
 • محل دفن : بردستان
 • شهید حسین کوهی صفت

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347/10/08
 • تاریخ شهادت : 1363/04/09
 • محل دفن : دوراهک
 • شهید عباس امینی

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1310/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/05/09
 • محل دفن : دير
 • شهید حسین مقاتلی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1302/04/07
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید حمزه ابراهیمی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1342/06/02
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : دير
 • شهید یونس چاره دان

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1347/01/05
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : دير
 • شهید موسی دوراهکی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1347/12/03
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : دوراهك
 • شهید منصور کرمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1350/09/01
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : آبدان