دایره المعارف شهدا

شهید علی قنبری

 • نام پدر : ميرزا
 • تاریخ تولد : 1334/05/10
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : ريز
 • شهید احمد ریزی

 • نام پدر : حاجی
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/12/16
 • محل دفن : ریز
 • شهید حسین شهابی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/19
 • محل دفن : ريز
 • شهید اسدالله بهادری

 • نام پدر : علی
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/05/12
 • محل دفن : جم
 • شهید حسن شهابی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1341/07/17
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : جم
 • شهید محمد علی حمزوی

 • نام پدر : حمزه
 • تاریخ تولد : 1338/06/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/27
 • محل دفن :
 • شهید علی محسنی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/10/07
 • تاریخ شهادت : 1360/12/07
 • محل دفن : ريز
 • شهید حسین صافی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1348/04/05
 • تاریخ شهادت : 1360/09/08
 • محل دفن : ريز
 • شهید حیدر قاسم پور

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1341/07/03
 • تاریخ شهادت : 1362/05/03
 • محل دفن : جم
 • شهید حسین بهشتی منفرد

 • نام پدر : علی
 • تاریخ تولد : 1326/02/10
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : جنت الشهدای ریز
 • شهید سیدعباس آذریار

 • نام پدر : سيدعلي
 • تاریخ تولد : 1338/02/14
 • تاریخ شهادت : 1364/11/28
 • محل دفن : جم
 • شهید غلامحسین آذر پیک

 • نام پدر : کهیار
 • تاریخ تولد : 1330
 • تاریخ شهادت : 1365/10/21
 • محل دفن : جم
 • شهید سید اکبر احمدی

 • نام پدر : سید حسین
 • تاریخ تولد : 1352/12/03
 • تاریخ شهادت : 1385/09/06
 • محل دفن : ریز
 • شهید حسین خاتمی

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت :
 • محل دفن :