دایره المعارف شهدا

شهید سید اکبر امیرزاده

 • نام پدر : سيدعبدالرشيد
 • تاریخ تولد : 1341/02/04
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : اهرم
 • شهید هادی ابرار

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرسول ماحوزی

 • نام پدر : جواد
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : اهرم
 • شهید یوسف ماحوزی

 • نام پدر : جواد
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/24
 • محل دفن : اهرم
 • شهید منصور باصری

 • نام پدر : امیر
 • تاریخ تولد : 1335/08/06
 • تاریخ شهادت : 1367/02/23
 • محل دفن : اهرم
 • شهیدمحمدرضا جمالی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ شهادت : 1364/03/20
 • محل دفن : اهرم
 • شهید کوروش باقری

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1344/01/07
 • تاریخ شهادت : 1361/08/26
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حسین جعفری

 • نام پدر : حبيب الله
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/08/21
 • محل دفن : اهرم
 • شهید مهدی دهدار

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1342/04/30
 • تاریخ شهادت : 1366/06/01
 • محل دفن : اهرم
 • شهید ناصر شاهنده پور

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/03/05
 • محل دفن : اهرم
 • شهید مهدی جعفری

 • نام پدر : علی
 • تاریخ تولد : 1371/11/18
 • تاریخ شهادت : 1391/09/19
 • محل دفن : اهرم
 • شهید علی عمرانی

 • نام پدر : باروني
 • تاریخ تولد : 1336/03/09
 • تاریخ شهادت : 1361/01/03
 • محل دفن : اهرم
 • شهید محمدرضا عاشوری اهرمی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/06/22
 • محل دفن : اهرم
 • شهید مصطفی سلیمانی

 • نام پدر : سليمان
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/01/30
 • محل دفن : اهرم
 • شهید ماشاء الله اهرمیانپور

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/05/26
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حاج حسین عوضی

 • نام پدر : غلامعلی
 • تاریخ تولد : 1343/07/30
 • تاریخ شهادت : 1394/07/02
 • محل دفن : اهرم
 • شهید رستم فرشچی

 • نام پدر : بهزاد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید ناصر عمرانی

 • نام پدر : گرگعلي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/27
 • محل دفن : اهرم
 • شهید منصور افروشته

 • نام پدر : بهزاد
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/11/18
 • محل دفن : اهرم
 • شهید رضا صبوحی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/09/25
 • محل دفن : اهرم