دایره المعارف شهدا

شهید احمد احمدزاده

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1348/02/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/10
 • محل دفن : آباد
 • شهید محمدرضا احمدپری

 • نام پدر : ابوالقاسم
 • تاریخ تولد : 1344/02/19
 • تاریخ شهادت : 1361/08/29
 • محل دفن : جائينک
 • شهید هادی ابرار

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی آرمین

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/11/03
 • محل دفن : اهرم
 • شهید عبدالرسول حیدری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/06/03
 • تاریخ شهادت : 1365/03/28
 • محل دفن : عالي حسيني
 • شهید رستم فرشچی

 • نام پدر : بهزاد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید حمید بهزادی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1348/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/03
 • محل دفن : روستای محمود احمدی
 • شهید حسین معصومی

 • نام پدر : سهراب
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید ماشاالله زنده بودی

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1344/05/03
 • تاریخ شهادت : 1363/11/29
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید علی زنده بودی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1332/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/08/28
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید غلامرضا زنده بودی

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1342/02/02
 • تاریخ شهادت : 1360/11/22
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید علیرضا زنده بودی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/11/28
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید عالی زنده بودی

 • نام پدر : نجف
 • تاریخ تولد : 1337/07/09
 • تاریخ شهادت : 1365/02/04
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید خسرو بهادر

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/03/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسماعیل زنده بودی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/04/24
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید ابراهیم زنده بودی

 • نام پدر : عبدالرشيد
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/06/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین زنده بودی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1343/04/27
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : قباكلكي
 • شهید محمد سلیمی

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1350/01/30
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : اهرم
 • شهید غلامرضا سلیمی

 • نام پدر : درويش
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/21
 • محل دفن : سالم آباد
 • شهید ابراهیم شجاعی

 • نام پدر : علی
 • تاریخ تولد : 1355
 • تاریخ شهادت : 1376/03/22
 • محل دفن : امامزاده مرشد رستمي