دایره المعارف شهدا

شهید باقر احمدی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1344/07/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/01
 • محل دفن : كاكی
 • شهید الیاس احمدی

 • نام پدر : ناصر
 • تاریخ تولد : 1336/01/03
 • تاریخ شهادت : 1367/01/27
 • محل دفن : خورموج
 • شهید ابراهیم ابراهیمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1342/04/15
 • تاریخ شهادت : 1361/10/13
 • محل دفن : خورموج
 • شهید محمد آل بویه

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1337/04/03
 • تاریخ شهادت : 1361/02/11
 • محل دفن : خورموج
 • شهید كریم آلتوان

 • نام پدر : جعفرقلی
 • تاریخ تولد : 1331/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید علی آشنا زارع

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1340/04/12
 • تاریخ شهادت : 1361/02/20
 • محل دفن : روستای چاووشی
 • شهید حسین آستروتین

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1332/06/05
 • تاریخ شهادت : 1359/07/06
 • محل دفن : خورموج
 • شهید سهراب (محمد) شباب

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1340/07/01
 • تاریخ شهادت : 1364/04/20
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید رضا سناپوری

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1349/01/07
 • تاریخ شهادت : 1365/03/21
 • محل دفن : سنا
 • شهید حسین قائدی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1348/12/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : چارک
 • شهید حسین قائدی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1343/01/02
 • تاریخ شهادت : 1362/11/13
 • محل دفن : بویری
 • شهید محمدعلی جعفری

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1339/05/03
 • تاریخ شهادت : 1367/11/23
 • محل دفن : حسين زائري
 • شهید كریم جمشیدی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1348/06/30
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید عبدالحسین حاجی پور

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1335/02/12
 • تاریخ شهادت : 1362/12/03
 • محل دفن : شهنيا
 • شهید محمد خواجه

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1338/03/22
 • تاریخ شهادت : 1364/04/20
 • محل دفن : تلخو
 • شهید اسماعیل جمشیدی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1344/03/02
 • تاریخ شهادت : 1362/12/12
 • محل دفن : خورموج
 • شهید عباس عباسی فرد

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1361/04/02
 • تاریخ شهادت : 1362/12/22
 • محل دفن : خورموج
 • شهید حسین زارعی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/02/02
 • تاریخ شهادت : 1362/05/10
 • محل دفن : كاكي
 • شهید علی شاکرپور

 • نام پدر : خداداد
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ شهادت : 1362/05/05
 • محل دفن : گلزار شهدای بادوله
 • شهید جلیل جمشیدی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1348/06/30
 • تاریخ شهادت : 1361/12/24
 • محل دفن : دهداري