دایره المعارف شهدا

شهید محمد اسماعیلی

 • نام پدر : گرگعلي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/02/26
 • محل دفن : روستاي گلستان
 • شهید محمد احمدی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1328/07/29
 • تاریخ شهادت : 1365/11/30
 • محل دفن : روستاي كاكي
 • شهید جعفر ملایی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/06/30
 • محل دفن : باغان
 • شهید محمد روزگرد

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1349/05/04
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : گنخك
 • شهید نادر مهدوی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/03/14
 • تاریخ شهادت : 1366/07/16
 • محل دفن : روستای بحیری
 • شهید محمد حسن ابراهیمی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1346/10/22
 • تاریخ شهادت : 1383/02/15
 • محل دفن : علی بن جعفر-قم-ایران
 • شهید علی فقیه

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1338/04/10
 • تاریخ شهادت : 1362/12/12
 • محل دفن : لاورشرقي
 • شهید علی فقیهی

 • نام پدر : ناصر
 • تاریخ تولد : 1348/02/08
 • تاریخ شهادت : 1362/02/28
 • محل دفن : گنلك
 • شهید علی فقیه

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1334/03/10
 • تاریخ شهادت : 1359/07/30
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم شیخیانی

 • نام پدر : خداداد
 • تاریخ تولد : 1338/07/05
 • تاریخ شهادت : 1364/01/07
 • محل دفن : كاكي
 • شهید احمد نظامی

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/08/24
 • محل دفن : خورموج
 • شهید حسین درگویی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1337/06/06
 • تاریخ شهادت : 1361/03/10
 • محل دفن : بادوله
 • شهید غلامحسین تیموری

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1310/11/12
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : گناوه
 • شهید غلامحسین منصوری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1344/06/20
 • تاریخ شهادت : 1366/06/02
 • محل دفن : گناوه
 • شهید كریم آلتوان

 • نام پدر : جعفرقلي
 • تاریخ تولد : 1331/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید یوسف زینبی

 • نام پدر : موسي
 • تاریخ تولد : 1333/02/03
 • تاریخ شهادت : 1360/09/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید حسین مقاتلی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1342/04/13
 • تاریخ شهادت : 1360/06/11
 • محل دفن : چاوشي
 • شهید جلیل اشرافی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1346/06/05
 • تاریخ شهادت : 1364/11/22
 • محل دفن : خورموج
 • شهید عبدالرسول اسماعیلی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/04/05
 • تاریخ شهادت : 1365/02/27
 • محل دفن : روستاي بنياد
 • شهید محمد صحرانشین

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1343/07/01
 • تاریخ شهادت : 1363/08/03
 • محل دفن : خورموج