دایره المعارف شهدا

شهید كریم آلتوان

 • نام پدر : جعفرقلي
 • تاریخ تولد : 1331/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید یوسف زینبی

 • نام پدر : موسي
 • تاریخ تولد : 1333/02/03
 • تاریخ شهادت : 1360/09/30
 • محل دفن : خورموج
 • شهید حسین مقاتلی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1342/04/13
 • تاریخ شهادت : 1360/06/11
 • محل دفن : چاوشي
 • شهید جلیل اشرافی

 • نام پدر : خضر
 • تاریخ تولد : 1346/06/05
 • تاریخ شهادت : 1364/11/22
 • محل دفن : خورموج
 • شهید عبدالرسول اسماعیلی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/04/05
 • تاریخ شهادت : 1365/02/27
 • محل دفن : روستاي بنياد
 • شهید محمد صحرانشین

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1343/07/01
 • تاریخ شهادت : 1363/08/03
 • محل دفن : خورموج
 • شهید رمضان مسیگر

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/15
 • محل دفن : روستای گلستان
 • شهید سیدمجید حسینی

 • نام پدر : موسي
 • تاریخ تولد : 1355/07/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید محمد عابدی

 • نام پدر : حاجي
 • تاریخ تولد : 1344/06/29
 • تاریخ شهادت : 1363/12/28
 • محل دفن : محمدآباد
 • شهید محمد اسماعیلی

 • نام پدر : گرگعلي
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/02/26
 • محل دفن : روستاي گلستان
 • شهید غلامعلی طوافی آزاد

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1339/04/10
 • تاریخ شهادت : 1362/05/02
 • محل دفن : حسين زائري
 • شهید علی آشنا زارع

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1340/04/12
 • تاریخ شهادت : 1361/02/20
 • محل دفن : روستاي چاووشي
 • شهید عبدالله سروری مطلق

 • نام پدر : بهمنيار
 • تاریخ تولد : 1346/06/20
 • تاریخ شهادت : 1362/02/24
 • محل دفن : خورموج
 • شهید مصطفی انجم افروز

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1345/10/11
 • تاریخ شهادت : 1364/05/24
 • محل دفن : گلزار شهدای قم
 • شهید محمد حسن ابراهیمی

 • نام پدر : حسین
 • تاریخ تولد : 1346/10/22
 • تاریخ شهادت : 1383/02/15
 • محل دفن : علی بن جعفر-قم-ایران
 • شهید عبدالرسول کرد

 • نام پدر : اكبر
 • تاریخ تولد : 1349/01/05
 • تاریخ شهادت : 1365/10/23
 • محل دفن : كاكي
 • شهید نادر مهدوی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/03/14
 • تاریخ شهادت : 1366/07/16
 • محل دفن : روستای بحیری