دایره المعارف شهدا

شهید عباس احمد زاده

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1318/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : چهارروستايي
 • شهید محمد بهزادی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/12/06
 • محل دفن : گناوه
 • شهید بهزاد بهزادی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1341/09/10
 • تاریخ شهادت : 1365/06/09
 • محل دفن : مال قائد
 • شهید بهادر شهریاری

 • نام پدر : الله نظر
 • تاریخ تولد : 1344/10/10
 • تاریخ شهادت : 1361/01/21
 • محل دفن : عباسي
 • شهید عبدالرضا گرگین پور

 • نام پدر : امير
 • تاریخ تولد : 1339/07/09
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : گناوه
 • شهید نامدار دیوكس

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1346/01/28
 • تاریخ شهادت : 1361/10/07
 • محل دفن : گناوه
 • شهید بهادر غلامعلی زاده

 • نام پدر : محمدهاشم
 • تاریخ تولد : 1339/02/15
 • تاریخ شهادت : 1360/07/01
 • محل دفن : گناوه
 • شهید زهرا فارسی بندری

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1345/05/01
 • تاریخ شهادت : 1359/07/01
 • محل دفن : آبادان
 • شهید امان الله ذوالفقاری

 • نام پدر : زولفی
 • تاریخ تولد : 1346/06/10
 • تاریخ شهادت : 1363/12/22
 • محل دفن : گناوه
 • شهید اردشیر خلیفات

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/12/07
 • محل دفن : بندرريگ
 • شهید کرم کره بندی

 • نام پدر : غلامعلی
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ شهادت : 1361/07/03
 • محل دفن : گناوه
 • شهید محمدباقر ارجمند

 • نام پدر : اسد
 • تاریخ تولد : 1338/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/08/03
 • محل دفن : گناوه
 • شهید مجید شریعتی

 • نام پدر : حورث
 • تاریخ تولد : 1343/06/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : گناوه
 • شهید مصطفی سراجی

 • نام پدر : فتح الله
 • تاریخ تولد : 1342/01/02
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : گناوه
 • شهید محمد غلامزاده دیلمی

 • نام پدر : مجيد
 • تاریخ تولد : 1341/01/03
 • تاریخ شهادت : 1360/03/09
 • محل دفن : -