دایره المعارف شهدا

شهید عبدالامیر احمدزاده

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1340/04/24
 • تاریخ شهادت : 1361/06/17
 • محل دفن : بندر ريگ
 • شهید عبدالرحیم احمد زاده

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1341/03/07
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : گناوه
 • شهید عباس احمد زاده

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1318/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : چهار روستايی
 • شهید ابوالفتح احمدزاده

 • نام پدر : غلامشاه
 • تاریخ تولد : 1340/01/02
 • تاریخ شهادت : 1363/11/25
 • محل دفن : گناوه
 • شهید حمزه ابراهیم زاده

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1332/03/11
 • تاریخ شهادت : 1361/01/08
 • محل دفن : گناوه
 • شهید محمد آورند

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1349/04/09
 • تاریخ شهادت : 1369/01/30
 • محل دفن : گناوه
 • شهید اردشیر خلیفات

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/12/07
 • محل دفن : بندرريگ
 • شهید محمد علی خواجه

 • نام پدر : عوض
 • تاریخ تولد : 1340/08/25
 • تاریخ شهادت : 1361/08/19
 • محل دفن : مفقود
 • شهید احمد خواجه

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1342/03/10
 • تاریخ شهادت : 1364/06/05
 • محل دفن : گناوه
 • شهید غلامرضا قاسمی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/04/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : گناوه
 • شهید هاشم امیری

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/06/02
 • تاریخ شهادت : 1365/08/08
 • محل دفن : گناوه
 • شهید محمود خاج

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1340/03/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/01
 • محل دفن : گناوه
 • شهید امان الله ذوالفقاری

 • نام پدر : زولفی
 • تاریخ تولد : 1346/06/10
 • تاریخ شهادت : 1363/12/22
 • محل دفن : گناوه
 • شهید ابراهیم كدایی

 • نام پدر : محمدعلي
 • تاریخ تولد : 1344/12/20
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : روستای کدایی
 • شهید یونس شهابی زاده

 • نام پدر : ايمور
 • تاریخ تولد : 1355/12/20
 • تاریخ شهادت : 1375/12/26
 • محل دفن : گناوه
 • شهید جمشید رستمی

 • نام پدر : مصيب
 • تاریخ تولد : 1344/08/15
 • تاریخ شهادت : 1365/10/19
 • محل دفن : گناوه
 • شهید عبدالله رستمی

 • نام پدر : فتح الله
 • تاریخ تولد : 1309/06/06
 • تاریخ شهادت : 1363/12/18
 • محل دفن : گناوه
 • شهید عبدالعزیز رستمی

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : گناوه
 • شهید جهانشیر بحردستان

 • نام پدر : نادر
 • تاریخ تولد : 1346/05/18
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : گناوه
 • شهید حسن حیدری شولی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1341/06/15
 • تاریخ شهادت : 1361/08/11
 • محل دفن : گناوه