دایره المعارف شهدا

شهید احمد بشی

 • نام پدر : علمدار
 • تاریخ تولد : 1327
 • تاریخ شهادت : 1382/03/27
 • محل دفن : گنگان
 • شهید محمد آزاد

 • نام پدر : عبدالرحمان
 • تاریخ تولد : 1341/01/02
 • تاریخ شهادت : 1364/05/30
 • محل دفن : پرک
 • شهید قنبر قنبری

 • نام پدر : سالم
 • تاریخ تولد : 1342/06/03
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بيدخون
 • شهید حکیم اسماعیل زاده

 • نام پدر : خلیل
 • تاریخ تولد : 1354/08/10
 • تاریخ شهادت : 1367/01/26
 • محل دفن : کنگان
 • شهید منصور بهزادی

 • نام پدر : عبدالرضا
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/23
 • محل دفن : کنگان
 • شهید حمزه سمعتی

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/04/30
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید سيد محمود مصلح

 • نام پدر : سيد هاشم
 • تاریخ تولد : 1333
 • تاریخ شهادت : 9/ 9/ 60
 • محل دفن : كنگان
 • شهید خلیل شعبانی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1330/05/20
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : كنگان
 • شهید عبدالله صفا

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ شهادت : 1361/02/24
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد پورکوهی

 • نام پدر : عبدالرضا
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ شهادت : 24/ 2/ 61
 • محل دفن : كنگان
 • شهید غلامرضا فرحی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1340/05/26
 • تاریخ شهادت : 1361/04/24
 • محل دفن : كنگان
 • شهید اسماعیل بحرینی پور

 • نام پدر : ابراهیم
 • تاریخ تولد : 1340/08/07
 • تاریخ شهادت : 1361/12/21
 • محل دفن : کنگان
 • شهید محمد نامدار

 • نام پدر : عزيز
 • تاریخ تولد : 1344/01/10
 • تاریخ شهادت : 1361/01/16
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد محمدی

 • نام پدر : عبدالرسول
 • تاریخ تولد : 1344/08/10
 • تاریخ شهادت : 1361/02/23
 • محل دفن : كنگان
 • شهید محمد عاشوری

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1317/06/30
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : خورموج
 • شهید محمد پرهیزگار

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت : 2/ 1/ 61
 • محل دفن : كنگان
 • شهید عباس روشن قیاس

 • نام پدر : عبدالحمید
 • تاریخ تولد : 1349/4/1
 • تاریخ شهادت : 1394/05/03
 • محل دفن :
 • شهید علی حسن پور

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ شهادت : 10/ 12/ 65
 • محل دفن : كنگان
 • شهید عبدالحسین ساری زاده

 • نام پدر : عبدالامیر
 • تاریخ تولد : 1351/4/4
 • تاریخ شهادت : 1373/3/5
 • محل دفن :
 • شهید شاكر نصاری

 • نام پدر : عبدالكريم
 • تاریخ تولد : 1351/10/05
 • تاریخ شهادت : 1371/02/28
 • محل دفن : كنگان