دایره المعارف شهدا

شهید فرج الله احمد زاده

 • نام پدر : رضا
 • تاریخ تولد : 1345/06/07
 • تاریخ شهادت : 1366/09/24
 • محل دفن : برازجان
 • شهید محمد ابوعلی

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1327/02/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : جتوط
 • شهید حسین ابراهیمی

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1343/02/03
 • تاریخ شهادت : 1361/08/20
 • محل دفن : برازجان
 • شهید غلامرضا کرامت

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1341/08/06
 • تاریخ شهادت : 1363/12/04
 • محل دفن : بنارسليماني
 • شهید سهراب آیشته

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1348/01/10
 • تاریخ شهادت : 1367/09/11
 • محل دفن : چهل زرعی عجم
 • شهید عباس آفریدون

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/11/08
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : شبانكاره
 • شهید فتح الله آشناگر

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1337/06/10
 • تاریخ شهادت : 1361/12/15
 • محل دفن : دهداران
 • شهید محمدرضا آزادمنش

 • نام پدر : عبدالكريم
 • تاریخ تولد : 1344/02/20
 • تاریخ شهادت : 1363/10/13
 • محل دفن : برازجان
 • شهید امان الله آرش

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1341/06/01
 • تاریخ شهادت : 1361/07/29
 • محل دفن : بنداروز
 • شهید اسماعیل آذرگون

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1350/07/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید محمد آخوندزاده

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1337/01/29
 • تاریخ شهادت : 1359/10/29
 • محل دفن : برازجان
 • شهید محمد آتش زمزم

 • نام پدر : نامدار
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/09/04
 • محل دفن : برازجان
 • شهید عبدالرحیم قاسمی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1350/03/01
 • تاریخ شهادت : 1366/11/04
 • محل دفن : زيارت
 • شهید سیدعبدالرحمن شجاع الدین

 • نام پدر : سيدعلي
 • تاریخ تولد : 1348/06/25
 • تاریخ شهادت : 1367/03/23
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسین خواجه

 • نام پدر : صفر
 • تاریخ تولد : 1347/05/12
 • تاریخ شهادت : 1364/06/05
 • محل دفن : چاهدول
 • شهید حسام الدین حاجی پور

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1344/01/04
 • تاریخ شهادت : 1363/12/25
 • محل دفن : چم درواهي
 • شهید اصغر عدالت

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1339/02/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/20
 • محل دفن : دالكي
 • شهید اسماعیل روا

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1344/06/02
 • تاریخ شهادت : 1364/11/21
 • محل دفن : آبپخش
 • شهید ابراهیم قهرمانی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : برازجان
 • شهید جاسم بحرانی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1347/01/17
 • تاریخ شهادت : 1366/09/18
 • محل دفن : برازجان