دایره المعارف شهدا

شهید كرم بحرانی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1331/08/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بشيرآباد
 • شهید سیدمرتضی بحرالعلوم

 • نام پدر : سيدحسين
 • تاریخ تولد : 1344/09/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/30
 • محل دفن : سربست
 • شهید عوض بازآمده

 • نام پدر : شنبه
 • تاریخ تولد : 1299/07/01
 • تاریخ شهادت : 1366/05/09
 • محل دفن : دهكهنه
 • شهید عباس آفریدون

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/11/08
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : شبانكاره
 • شهید ابراهیم اسدی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/11/10
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : طلحه
 • شهید احمد علی نژاد

 • نام پدر : عليرضا
 • تاریخ تولد : 1338/04/09
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : دالكي
 • شهيد احمد جابري      

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 20/9/1337
 • تاریخ شهادت : 29/6/1366
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر برازجان
 • شهید محمد کریمی راد

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ شهادت : 1360/11/20
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید ابوالفضل طاهری

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1345/04/01
 • تاریخ شهادت : 1360/11/21
 • محل دفن : برازجان
 • شهید جهانگیر گرگین

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1340/03/01
 • تاریخ شهادت : 1362/01/23
 • محل دفن : زيارت
 • شهید قاسم گرگین

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1341/05/01
 • تاریخ شهادت : 1363/12/02
 • محل دفن : برازجان
 • شهید صادق گنجی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1342/02/06
 • تاریخ شهادت : 1369/09/28
 • محل دفن : برازجان
 • شهید محمود رنجبرپور

 • نام پدر : ناصر
 • تاریخ تولد : 1349/10/09
 • تاریخ شهادت : 1366/01/09
 • محل دفن : قلائي
 • شهید محمدصادق علی پور

 • نام پدر : فرامرز
 • تاریخ تولد : 1343/10/01
 • تاریخ شهادت : 1365/02/06
 • محل دفن : خوشمكان
 • شهید محمدعلی رجبی سیگاری

 • نام پدر : رجب
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/28
 • محل دفن : تهران
 • شهید محمود زنده باد

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1335/03/12
 • تاریخ شهادت : 1360/09/09
 • محل دفن : برازجان
 • شهید مصطفی رزمجو

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1353/02/01
 • تاریخ شهادت : 1372/11/23
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید نصرالله صمصامی

 • نام پدر : بهمنيار
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/01/28
 • محل دفن : بهرام آباد
 • شهید یحیی بحرینی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1348/11/28
 • تاریخ شهادت : 1367/02/28
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید سهراب آیشته

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1348/01/10
 • تاریخ شهادت : 1367/09/11
 • محل دفن : چهل زرعي عجم