دایره المعارف شهدا

شهید غلامرضا کرامت

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1341/08/06
 • تاریخ شهادت : 1363/12/04
 • محل دفن : بنارسليماني
 • شهید ابراهیم قائد

 • نام پدر : محمدامين
 • تاریخ تولد : 1341/01/03
 • تاریخ شهادت : 1364/02/03
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسین فرآینه

 • نام پدر : فتح الله
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/11/27
 • محل دفن : برازجان
 • شهید امرالله قنبری

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1344/11/16
 • تاریخ شهادت : 1363/02/14
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم بهزادی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1344/09/01
 • تاریخ شهادت : 1363/05/10
 • محل دفن : برازجان
 • شهید حسین غلامی زاده

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1341/01/09
 • تاریخ شهادت : 1367/05/02
 • محل دفن : مفقود
 • شهید كیكاوس عاطفه دوست

 • نام پدر : سرمست
 • تاریخ تولد : 1346/06/29
 • تاریخ شهادت : 1365/10/30
 • محل دفن : كلمه
 • شهید سیدمجید عسكری

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1346/06/25
 • تاریخ شهادت : 1361/08/12
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید محمد خسروی لقب

 • نام پدر : صفر
 • تاریخ تولد : 1343/11/03
 • تاریخ شهادت : 1362/07/29
 • محل دفن : برازجان
 • شهید كرم بحرانی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1331/08/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بشيرآباد
 • شهید سیدمرتضی بحرالعلوم

 • نام پدر : سيدحسين
 • تاریخ تولد : 1344/09/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/30
 • محل دفن : سربست
 • شهید عوض بازآمده

 • نام پدر : شنبه
 • تاریخ تولد : 1299/07/01
 • تاریخ شهادت : 1366/05/09
 • محل دفن : دهكهنه
 • شهید عباس آفریدون

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1343/11/08
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : شبانكاره
 • شهید ابراهیم اسدی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1342/11/10
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : طلحه
 • شهید احمد علی نژاد

 • نام پدر : عليرضا
 • تاریخ تولد : 1338/04/09
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : دالكي
 • شهيد احمد جابري      

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 20/9/1337
 • تاریخ شهادت : 29/6/1366
 • محل دفن : گلزار شهدا شهر برازجان
 • شهید محمد کریمی راد

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ شهادت : 1360/11/20
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید ابوالفضل طاهری

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1345/04/01
 • تاریخ شهادت : 1360/11/21
 • محل دفن : برازجان
 • شهید جهانگیر گرگین

 • نام پدر : حيدر
 • تاریخ تولد : 1340/03/01
 • تاریخ شهادت : 1362/01/23
 • محل دفن : زيارت
 • شهید قاسم گرگین

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1341/05/01
 • تاریخ شهادت : 1363/12/02
 • محل دفن : برازجان