دایره المعارف شهدا

شهید محمد آتش زمزم

 • نام پدر : نامدار
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/09/04
 • محل دفن : برازجان
 • شهید سید عسکر احمدی

 • نام پدر : سيداحمد
 • تاریخ تولد : 1331/09/03
 • تاریخ شهادت : 1360/02/12
 • محل دفن : بي براء
 • شهید اسماعیل آذرگون

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1350/07/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : مزارعي
 • شهید عبدالنبی یحیایی

 • نام پدر :
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ شهادت : 1362/05/08
 • محل دفن : تنگ ارم
 • شهید خلیل زیراهی

 • نام پدر : باقر
 • تاریخ تولد : 1345/02/15
 • تاریخ شهادت : 1367/01/30
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید رضا زیراهی

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : برازجان
 • شهید اكبر غلامی

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1341/02/06
 • تاریخ شهادت : 1362/01/21
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید خدارحم اقتداری

 • نام پدر : علي بناري
 • تاریخ تولد : 1351/07/01
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید سیدحسین پورحسینی

 • نام پدر : سيدمحمود
 • تاریخ تولد : 1339/07/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/10
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید حسن باقری

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1343/03/13
 • تاریخ شهادت : 1359/07/28
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید علی عباس زاده

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1345/06/13
 • تاریخ شهادت : 1361/01/02
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید سیدمجید عسكری

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1346/06/25
 • تاریخ شهادت : 1361/08/12
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید علی پناه حاجب

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1313/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/11/18
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید محمدجعفر شهسواری

 • نام پدر : حاج محمد
 • تاریخ تولد : 1331/03/03
 • تاریخ شهادت : 1359/11/10
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید سیدمحمدعلی موسوی

 • نام پدر : سيدابراهيم
 • تاریخ تولد : 1343/06/01
 • تاریخ شهادت : 1364/03/25
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید عبدالكریم رمضانی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1345/05/10
 • تاریخ شهادت : 1362/12/12
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید ظهراب كهن

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1337/01/09
 • تاریخ شهادت : 1360/09/08
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید جعفر خاوری

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1341/10/01
 • تاریخ شهادت : 1361/03/03
 • محل دفن : سعدآباد
 • شهید محمدرضا آزادمنش

 • نام پدر : عبدالكريم
 • تاریخ تولد : 1344/02/20
 • تاریخ شهادت : 1363/10/13
 • محل دفن : برازجان
 • شهید الله داد تیموری

 • نام پدر : غلامحسين
 • تاریخ تولد : 1333/02/01
 • تاریخ شهادت : 1360/05/22
 • محل دفن : رود فارياب