دایره المعارف شهدا

شهید سیدجمال آرامن

 • نام پدر : سيدموسي
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/01/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدحسین جمهوری

 • نام پدر : داراب
 • تاریخ تولد : 1363/10/01
 • تاریخ شهادت : 1360/02/29
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید اكبر صدیق برازجانی

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1334/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید فریدون خورموجی

 • نام پدر : درويش
 • تاریخ تولد : 1351/03/27
 • تاریخ شهادت : 1367/04/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ماشاالله ناجی بوشهری

 • نام پدر : محمدجعفر
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1362/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامرضا ماهینی

 • نام پدر : محمود
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/01/12
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید جعفر نصاری

 • نام پدر : محی
 • تاریخ تولد : 1350/9/1
 • تاریخ شهادت : 1369/7/6
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید سیاوش پاکار

 • نام پدر : صفر
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ شهادت : 1376/07/17
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید عبدالحسین شریفیان

 • نام پدر : جابر
 • تاریخ تولد : 1346/06/06
 • تاریخ شهادت : 1371/11/19
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید ماشاالله دشتی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1337/03/20
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرحمن یا علی مدد

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1337/06/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالمحمد گرگین

 • نام پدر : محمدحسن
 • تاریخ تولد : 1343/10/04
 • تاریخ شهادت : 1361/09/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ناصر جوهرزاده

 • نام پدر : عوض
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/11/30
 • محل دفن : جاویدالاثر /دارای یادمان در گلزار شهدای بوشهر
 • شهید عبدالحسین حمایتی

 • نام پدر : حاجي آقا
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/06/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالله بلوکی

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مجید بشکوه

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید احمد جلالی ریشهری

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/03/02
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین اکبرپا

 • نام پدر : غلامحسین
 • تاریخ تولد : 1339/07/25
 • تاریخ شهادت : 1360/11/28
 • محل دفن : گورک
 • شهید علی پولادی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید مهدی پژنگ

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1343/09/29
 • تاریخ شهادت : 1361/04/23
 • محل دفن : بوشهر