دایره المعارف شهدا

شهید سیدتقی بحرانی

 • نام پدر : سيدمحمد
 • تاریخ تولد : 1349/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامعلی عبدالهی

 • نام پدر : عبدالحسين
 • تاریخ تولد : 1351/04/10
 • تاریخ شهادت : 1364/11/29
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عباس جمشیر

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/12/16
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسین جوكار

 • نام پدر : الله داد
 • تاریخ تولد : 1343/06/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/01
 • محل دفن : درودگاه
 • شهید ابوتراب عاشوری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1312/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/08/13
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرحمن یا علی مدد

 • نام پدر : مراد
 • تاریخ تولد : 1337/06/01
 • تاریخ شهادت : 1360/06/27
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید بیژن گرد

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1345/09/01
 • تاریخ شهادت : 1366/7/16
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرسول شماستون

 • نام پدر : غلامعلي
 • تاریخ تولد : 1337/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/02/25
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرسول شکیبا زاده

 • نام پدر : اسماعيل
 • تاریخ تولد : 1349/05/15
 • تاریخ شهادت : 1367/05/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید نعمت الله كاكی زاده

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1345/06/17
 • تاریخ شهادت : 1363/02/08
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی فقیه

 • نام پدر : حسن
 • تاریخ تولد : 1334/03/10
 • تاریخ شهادت : 1359/07/30
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید احمد انگالی

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1344/06/15
 • تاریخ شهادت : 1370/04/10
 • محل دفن : كره بند
 • شهید سیدجواد چرخان

 • نام پدر : سيدبهروز
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/11/03
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سید جلال عین الملک

 • نام پدر : هاشم
 • تاریخ تولد : 1316/01/01
 • تاریخ شهادت : 1373/07/16
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محسن چکاه

 • نام پدر : قاسم
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسن وردیانی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/10/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسن خوشبخت

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1340/04/11
 • تاریخ شهادت : 1365/10/04
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالحسین شریفیان

 • نام پدر : جابر
 • تاریخ تولد : 1346/06/06
 • تاریخ شهادت : 1371/11/19
 • محل دفن : بهشت صادق بوشهر
 • شهید عبدالرضا رگبار

 • نام پدر : غلام
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/05/28
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید علی روشن ضمیر

 • نام پدر : خداكرم
 • تاریخ تولد : 1329/01/01
 • تاریخ شهادت : 1357/05/28
 • محل دفن : بوشهر