دایره المعارف شهدا

شهید علیرضا ماهینی

 • نام پدر : احمد
 • تاریخ تولد : 1335/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/11/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید اسماعیل احمد نژاد مقامی

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1346/01/01
 • تاریخ شهادت : 1367/03/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سید مختار موسوی

 • نام پدر : سيد احمد
 • تاریخ تولد : 1352/04/09
 • تاریخ شهادت : 1367/04/12
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید هادی ابرار

 • نام پدر : عالي
 • تاریخ تولد : 1336/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/05/01
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید فریده آل سیاحی

 • نام پدر : عبيد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/12/26
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید غلامعباس آل رستمی

 • نام پدر : غلامرضا
 • تاریخ تولد : 1341/07/25
 • تاریخ شهادت : 1360/07/05
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید خلف آلبوغبیش

 • نام پدر : مشكور
 • تاریخ تولد : 1341/01/01
 • تاریخ شهادت : 1363/04/24
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید حسن آشوری فر

 • نام پدر : ابراهيم
 • تاریخ تولد : 1331/01/01
 • تاریخ شهادت : 1366/08/26
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید جمشید آشناگر

 • نام پدر : قاسم
 • تاریخ تولد : 1340/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/09/21
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید فاضل آستانه بوشهری

 • نام پدر : عباس
 • تاریخ تولد : 1312/01/01
 • تاریخ شهادت : 1359/12/11
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سید هادی آرامی

 • نام پدر : سيد عبدالرسول
 • تاریخ تولد : 1345/11/08
 • تاریخ شهادت : 1360/06/10
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید سید جمال آرامن

 • نام پدر : سید موسی
 • تاریخ تولد : 1339/01/01
 • تاریخ شهادت : 1360/01/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید عبدالرضا آتشی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/04/30
 • محل دفن : مفقودالاثر
 • شهید حسین ماهینی

 • نام پدر : عبدالرحمان
 • تاریخ تولد : 1342/01/01
 • تاریخ شهادت : 1365/01/23
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید ابراهیم قهرمانی

 • نام پدر : حسين
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/12/25
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ابراهیم شریف نژاد

 • نام پدر : عبدالله
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • تاریخ شهادت : 1364/05/08
 • محل دفن : بوشهر
 • شهید محمدرضا رزمی

 • نام پدر : محمد
 • تاریخ تولد : 1344/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/01/07
 • محل دفن : جزیره خارگ
 • شهید یوسف شهنه زادگان

 • نام پدر : علي
 • تاریخ تولد : 1349/07/01
 • تاریخ شهادت : 1369/03/11
 • محل دفن : برازجان
 • شهید ماندنی ذاكری فرد

 • نام پدر : كرم
 • تاریخ تولد : 1343/01/03
 • تاریخ شهادت : 1363/04/12
 • محل دفن : چاه خاني
 • شهید خسرو بهادر

 • نام پدر : جعفر
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • تاریخ شهادت : 1361/03/04
 • محل دفن : بوشهر